วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  (www.pccms.ac.th)  มีหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทําการวิจัยและสนับสนุนให้ทําการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้บริการในการบําบัดรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีหน้าที่ 2 ประการ คือ

1. การผลิตบัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์จะเปิดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 มีดังนี้
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

www.pccms.ac.th