เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสถาปนาฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงได้รับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 จากการทรงงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการแพทย์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ จากนั้น ทรงฟังรายงานการก่อสร้างหอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และยังเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะแสดงเดี่ยวครั้งที่ 2 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 ที่ทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศน์ศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมกราคม พุทธศักราช 2563

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ซื้อภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 203 ราย โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพพิมพ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยเสด็จพระกุศลตามพระราชอัธยาศัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,650,000 บาท และทรงร่วมถวายพระกระยาหารค่ำ และทอดพระเนตรการแสดงศิลปะทราย โดยอาจารย์ก้องเกียรติ กองจันดี ศิลปินนักวาดทรายระดับประเทศ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทั้งนี้ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นสถานที่รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดแนวคิดจินตนาการอารมณ์ความรู้สึกการสร้างสรรค์งานศิลปะให้แก่ผู้สนใจและรักงานศิลปะ รวมไปถึงให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานพระปณิธานในการทรงงานด้วยความมุ่งมั่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ประกอบด้วย อาคาร1 จัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ และสื่อผสมในชุด“ผีเสื้อ” และอาคาร2 จัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ งานประติมากรรม และสื่อผสมในชุด “เสือ” โดยเป็นเรื่องราวของเสือในอิริยาบถต่างๆ เปิดบริการให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจเข้าชมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงได้รับ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯสถาปนาฐานันดรศักดิ์เฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี