เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รักษาการรองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 3
ทั้งนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานออกแบบวิดีทัศน์และอินโฟกราฟิก โครงการตามรอยพระปณิธาน “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ได้รับรางวัล และกิจกรรมจากรุ่นพี่สโมสรนักศึกษา “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายละเอียดหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุข สามารถประสบความสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม
ปัจจุบันวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย 3 คณะ 7 หลักสูตร คือ
1คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
1.1หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
1.3หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
2คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
3.2หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
3.3หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่