เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นำคณะเข้าร่วมศึกษาดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม” ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาลของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร และตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ไปศึกษาดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงขั้นตอนการพัฒนา เทคนิคการดำเนินการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม รวมทั้งมีโอกาสประเมินบรรยากาศขององค์กรคุณธรรมด้วยตนเอง เห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจ มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีลักษณะเป็นราชวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป

 

ดูงาน “องค์กรต้นแบบและการธำรงความยั่งยืนขององค์กรคุณธรรม” ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก