เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาในเรื่องการดํารงชีพ ไม่มีงานทํา ผู้จ้างงานเลิกจ้าง ขาด รายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่

จึงทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน ยาสามัญประจําบ้าน พระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชนบริเวณชุมชนบางบัว ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใน เบื้องต้น ตลอดจนเป็นขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ด้วยทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน ประชาชนที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานต่างซาบซึ้งในพระเมตตา และนับเป็นพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญและเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย สืบไป

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ครั้งที่ 4 บริเวณ ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ เขตหลักสี่