เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไป “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ”  ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทรงเปิดอาคารซึ่งทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2561
  ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาโรคมะเร็ง โดยเป็นการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในการเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ และต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิต ที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ และพัฒนาเภสัชภัณฑ์ สําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ อีกทั้งเชื่อมโยงความรู้ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์สําหรับรักษาโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเอง ตามกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระยะ 20 ปี
  สำหรับ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ เป็นโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์แบบครบวงจรแห่งแรกในอาเซียน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกระดับ สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ด้วยการคัดเลือกยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะดำเนินการผลิต ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้ดี เกิดอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยต่ำ โดยโครงการนี้จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทย นำมาซึ่งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบเศรษฐกิจ แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่
ชั้น 1 เป็นส่วนโถงต้อนรับและส่วนงานผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า
ชั้น 2 เป็นส่วนงานควบคุมคุณภาพและมลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิจัยทดลอง
ชั้น 3 พื้นที่รองรับส่วนขยายกำลังผลิตในอนาคต
ชั้น 4 เป็นส่วนของสำนักงาน
  ภายในอาคารมีระบบการทำงานแบบปิด และมีการควบคุมการเข้าออก การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (GMP PIC/S) มาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการใช้ผลิตยา เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะแวดล้อมของการทำงานที่มีความสะอาดปลอดภัยและปราศจากเชื้อแบคทีเรียที่จัดเตรียมไว้สำหรับการผลิตยารักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้านับเป็นโรงงานผลิตเภสัชกรรมแบบครบวงจรของไทย และเป็นแห่งแรกในอาเซียน นอกจากนี้ ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพระดำริอื่นๆ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GMP
นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหนึ่งยังได้พัฒนาต่อยอดจากแนวพระวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในพระดำริ สำหรับสกัดน้ำหอมในโครงการศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรพันธุ์ไม้หอม และงานสกัดสารทุติยภูมิ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัว ตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ำหอม ครีมทาผิว และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลต่อไป
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ