เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป รับทุนการศึกษา โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์นักวิจัย และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์และสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.1 คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 1.2 จำนวน 5 ทุน งบประมาณทุนละ 2,500,000 บาท/คน/ปี (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ระยะเวลาศึกษาทุนละ ไม่เกิน 5 ปี 1.3 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานศึกษา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในโอกาสเข้าเยี่ยมสถานศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการวางรากฐานการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการรักษาพยาบาลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งมีพระประสงค์ที่จะยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย เน้นการพัฒนานวัตกรรมค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล และนำมาปฏิบัติใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยในทุกถิ่นฐานอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้   เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะผู้บริหารฯ (อว.) ได้เข้าเยี่ยมสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารและนักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพที่จัดตั้งขึ้นจากพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปในการประชุมสภาราชวิทยาจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานพระวโรกาสให้บุคลากรใหม่เข้าเฝ้าฯก่อนปฎิบัติหน้าที่

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปในการประชุมสภาราชวิทยาจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานพระวโรกาสให้บุคลากรใหม่เข้าเฝ้าฯก่อนปฎิบัติหน้าที่

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โดยเสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11/2563 โอกาสนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กราบทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษา และบริการทางสุขภาพ ภายใต้หลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปี 2560-2564 เช่น การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งหมด 11

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมงาน CGI Open House 2021 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาร่วมงาน CGI Open House 2021 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขอเชิญน้อง ๆ นักศึกษา เปิดมิติใหม่ของวงการวิทยาศาสตร์ และชมห้อง Lab ที่ทันสมัย ในงาน CGI Open House 2021 พร้อมลุ้นรับ Voucher Starbuck วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  https://www.cgi.ac.th/openhouse2021 ชมการถ่ายทอดสดบนหน้า Page Facebook CGI : https://www.facebook.com/cgi.graduate.institute

การเชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง จังหวัดปราจีนบุรี

การเชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง จังหวัดปราจีนบุรี

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑,๒๐๐ ถุง มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากอิทธิพล พายุดีเปรสชั่น ส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรีประสบกับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขัง ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรึ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย โอกาสนี้นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และข้าราชการในพื้นที่ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมทั้งได้เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มามอบให้จำนวน ๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 11 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่) กิจกรรมเสวนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลคอลเลคชั่นใหม่ จากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ หลากลาย หลายชีวิต ชุด “เสือ” ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รายได้สมทบทุน “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ” เพื่อ “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” พบกับวิทยากรเสวนา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ นิธิ

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (เรียน 4 ปี) จำนวน 80 คน (4 รอบ) 👉 รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 50 คน 👉 รอบที่ 2 Quota จำนวน 25 คน 👉 รอบที่ 3 Admission จำนวน 5 คน 👉 รอบที่ 4 Direct Admission จำนวนตามความเหมาะสม อ่านประกาศ

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT

ขอเชิญรับชมและติดตามรายการ PCCMS MED – MOMENT  : เทคโนโลยีสู้โรคร้าย ความหวังใหม่เพื่อการรักษามะเร็ง กับ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ที่จะพาทุกท่านไปชมเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้การรักษาโรคมะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรายการ PCCMS MED-MOMENT พลังขับเคลื่อนเพื่อนร่วมทางสุขภาพ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.45-12.55 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32

การเชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์

การเชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ มอบแก่ราษฎร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ นางมาริษา สมบัติบูรณ์ และ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และข้าราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง พร้อมทั้งได้นำถุงยังชีพพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทานมามอบให้จำนวน 2 ราย  

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอเชิญผู้ใช้บริการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น การดำเนินงานเกี่ยวกับภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 2 ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563 และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการตอบ 👉 แบบสอบถามนี้ สามารถคลิก >> https://forms.gle/gonBr3TjuvhXEFej9