โครงการ การมีส่วนร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

กิจกรรม “ทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563”

การทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับบุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม สร้างการรับรู้บุคลากรภายในสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563

กิจกรรม สร้างการรับรู้บุคลากรภายในสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2563 เป็นการที่ผู้บริหารบรรยายถึงความสำคัญสร้างการรับรู้ในการบริหารงานที่โปร่งใส ผ่านระบบออนไลน์ Web Application Google meet จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน  2563   และครั้งที่ 2 วันที่ 11 มิถุนายน 2563