กิจกรรม “ทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563”

การทบทวนความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชามหาคุณ บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับบุคลากรภาครัฐ