ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

                     อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

                                           ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์