สำนักประธานราชวิทยาลัย

สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

 

รายละเอียดโครงสร้างภายใน สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

1)ฝ่ายโครงการตามพระราชดำริ

2)ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

3)ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้

4)ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

5)ฝ่ายสารบรรณกลาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

6)ฝ่ายพัฒนาพื้นที่

7)ฝ่ายบริการกลาง

8)ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง

9)ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

10)ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

11)ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

12)ฝ่ายนิติการ

13)ฝ่ายสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่

14)ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน

15)ฝ่ายเลขานุการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

16)งานงบประมาณ

17) ฝ่ายพัสดุ

 

รายละเอียดโครงสร้างภายใน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

1) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2)คณะพยาบาลศาสตร์

3)คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

4)สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

5)สำนักวิชาศึกษาคลินิกชั้นสูง

6)โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

7)สำนักงานอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

8)ฝ่ายกิจการนักศึกษา

9)ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

10) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

11) ฝ่ายศูนย์ประสานความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุข

12) ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ้อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

13) ฝ่ายยุทธศาสตร์

14) ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

15) ฝ่ายวิชาการและบริหารการศึกษา

16) ฝ่ายแผนและงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์