สำนักประธานราชวิทยาลัย

 

สำนักเลขาธิการ

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน

 

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1)ฝ่ายโครงการตามพระราชดำริ

2)ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

3)ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้

4)ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

5)ฝ่ายบริหารกลางและสารบรรณ

6)ฝ่ายพัฒนาพื้นที่

7)ฝ่ายบริหารกลาง

8)ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง

9)ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

10)ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11)ฝ่ายพัสดุ

12)ฝ่ายนิติการ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

1) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2)คณะพยาบาลศาสตร์

3)คณะแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข

4)โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

5)โรงพยาลบาลสัตว์ทิพย์พิมาน

6)หน่วยงานขึ้นตรงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ก) ฝ่ายศูนย์เครื่องมือแพทย์และซ่อมบำรุงเครื่องมืองแพทย์

ข) ฝ่ายบริหารกลางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ค) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ง) ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์

จ) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด

ช) ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ซ) ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล ฯ

ฌ) ศูนย์ประสานภารกิจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกระทรวงสาธารณสุข

ญ) งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์