สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

(๑) บริหารจัดการระบบเอกสารของหน่วยงาน เพื่อความเป็นระเบียบ สามารถสืบค้น ติดตาม ได้

(๒) ตรวจสอบ กลั่นกรอง และวิเคราะห์เอกสารที่เสนอต่อเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เพื่อพิจารณาสั่งการ

(๓) บริหารจัดการ การนัดหมายเพื่อหารือ การนัดหมายประชุม การเชิญประชุม การเตรียมการให้มีประสิทธิภาพ

(๔) จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ดำเนินการจัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๕) ให้ความเห็น คำปรึกษา คำแนะนำ แก่บุคคลภายนอก และบุคลากรภายใน ในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการฯ

(๖) ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานหรือบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

(๗) ช่วยประสาน และช่วยดำเนินการ งานที่เลขาธิการฯ ได้รับมอบหมายจากสภาราชวิทยาลัยฯ

(๘) ประสานงานและติดตามข้อมูลตามแผนงาน และโครงการตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสรุปเป็นรายงานและ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป

(๙) วางแผนการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

(๑๐) บริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(๑๑) จัดเก็บดูแลทรัพย์สินของราชวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแล ให้ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์