1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

3.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

3.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

3.5 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ