นโบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและการขับเคลื่อนตามนโยบาย

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับพนักงานราชวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย

ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินดือน การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

ระเบียบ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือการประเมินข้าราชการหรือลูกจ้าง

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และการตัดโดนตำแหน่ง ของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2561