ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

 

ชื่อ URL
โครงสร้างองค์กร ม.7(1) ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แผนผังโครงสร้าง

อำนาจหน้าที่ ม.7(2) https://www.cra.ac.th/index.php/info/history/
กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/law/

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/strategic/
แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)

 

https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/
คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)

 

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา 7 วรรค 2  ม.9(5)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)

 

มติ ครม. วันที่ 7 มีนาคม 2560 การยืมตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ

มติ ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม  2560 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามไปงบประมาณ … โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดปทุมธานี

มติ ครม. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผกพันข้ามไปงบประมาณ … โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1

มติ ครม. วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง “

มติ ครม. วันที่ 11 กันยายน 2561 ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ฯ

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ประกาศด้านการทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
บัญชีข้อมูลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562