ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9