ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล URL
O1 โครงสร้างหน่วยงาน https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/crastructure/
O2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/manager/
O3 อำนาจหน้าที่ https://www.cra.ac.th/index.php/info/history/
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/strategic/
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน https://www.cra.ac.th/index.php/contact/
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/law/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล URL
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.cra.ac.th/index.php/blog/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล URL
O8 Q&A https://www.cra.ac.th/index.php/question/
O9 Social Network https://www.cra.ac.th/

แผนดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล URL
O10 แผนดำเนินงานประจำปี https://bit.ly/2JQOdDA
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน https://bit.ly/2QCa8z6
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/annualreport/

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล URL
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/workstandard/
O14 มาตรฐานการให้บริการ https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/servicestandard/
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.cra.ac.th/index.php/statistics/service/
O16 รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.cra.ac.th/index.php/statistics/satisfied/
O17 E-Service https://www.cra.ac.th/index.php/e-service/

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ ข้อมูล URL
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://bit.ly/2JQOdDA
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/buget/
O20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/spend/

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ ข้อมูล URL
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.cra.ac.th/index.php/procurement/procurement_plan/
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.cra.ac.th/index.php/procurement/procurement_announce/
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.cra.ac.th/index.php/procurement/procurement_month/
O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/procurement/report/

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล URL
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/hrstandard/
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/O-28-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%

94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8

%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561-HR-1.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/hrstandard/
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/reporthumanresource/

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt3/
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://www.chulabhornhospital.com/Feedback/92
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี https://www.cra.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/%E0%B8%AA%E0%

B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%89

%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%

B8%A2%E0%B8%99.pdf

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล URL
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น https://www.cra.ac.th/index.php/recommend/
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.cra.ac.th/index.php/participation/

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล URL
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt1/
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt2/

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/riskmanagement/
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt2/

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล URL
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt5/

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://bit.ly/2KhDBwT
O40 รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/corruption/
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.cra.ac.th/index.php/info/manage/plan/corruptionyear/

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-1/
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-1-2/
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-3/
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-4/
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-5/
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม https://www.cra.ac.th/index.php/corrupt6/corrupt6-6/
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ https://www.cra.ac.th/index.php/internalmeasures/