15 สิงหาคม 2562: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันพัฒนาสร้างหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ตลอดจน
ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการสร้างเครือข่าย Telepathology ระหว่าง 3 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนา และประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย Telepathology ในประเทศไทย เพื่อยกระดับการให้บริการ ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มศักยภาพพยาธิแพทย์ ตามภารกิจและขีดความสามารถของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ทำการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับทั้ง 2 สถาบันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการวินิจฉัยและพัฒนาด้านพยาธิแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

26 เมษายน 2562 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศสหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัย และการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพและพร้อมยกระดับสู่สากลต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

กรอบแนวความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้าใจทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ ความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก
การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย
2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และสนับสนุนสถานที่เพื่อการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอสมุด และสนามกีฬา ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดย ณ ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีหลักสูตรน้องใหม่เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

29 เมษายน 2562 - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยคุณวิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือกับทั้ง 3 สถาบัน สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ในด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และประโยชน์อื่นๆ จากเครื่องเร่งอนุภาค การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว
ความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับทั้ง 3 สถาบันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาสู่ความสำเร็จของโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและต่อประเทศต่อไปในอนาคต

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาอันดับหนึ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การวิจัย รวทั้งการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานชมรมจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร นายทองแดง แสนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมไพร นางสมพิศ หันชัยยุงวา ประธาน อสม.ตำบลพนมไพร นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมไพร และนางบังอร สิมสีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นสักขีพยานบนเวที และมีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และบุคลากร รพ.พนมไพร ร่วมในพิธี และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้