ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือกับ กับ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง ศูนย์เต้านมนานาชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับ มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ รองประธานศูนย์ถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นผู้ลงนามบันทึกความร่วมมือ และ พล.ท.รศ.นพ.วิชัย วาสนสิริ หัวหน้างานศูนย์เต้านมนานาชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา การฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาโครงการตรวจคัดกรองเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์อัตโนมัติ รวมถึงความร่วมมือในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ กองบัญชาการกองทัพไทย ประสานความร่วมมือด้านการวิจัย การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย คุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหารร่วมลงนามในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กองบัญชาการกองทัพไทย ตามภารกิจและขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามพระปณิธานใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป พร้อมกันนี้ ทางกองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้มอบหน้ากาก N95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขมุ่งเพิ่มศักยภาพการบริการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ 31 แห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและประชาชน จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างคนเพื่อสร้างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ขาดแคลน สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร หนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คือ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยความร่วมมือกับ Monash University ประเทศออสเตรเลีย มุ่งเน้นการผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอัลตราซาวด์ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ในปี พ.ศ.2562 ที่ทางรัฐบาลได้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนสนองพระปณิธานในองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มีพระประสงค์จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร ทางคณะฯจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมุ่งพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ จากจุดเริ่มต้นโครงการดังกล่าว คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อผลิตนักอัลตราซาวด์ จำนวน 1,200 คน ในเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 – 2567 โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ตระหนักถึงความสำคัญในทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ระหว่างทั้ง 3 องค์กรขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือในการจัดทำโครงการพัฒนาทางด้านวิชาการ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รวม 31 แห่ง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาโรคทางการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การพัฒนาการบริการ และการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้โรงพยาบาลเหล่านี้สามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ในการวินิจฉัย และดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและทันกับสถานการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

เรื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการบูรณาการด้านการร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือกับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับเกียรติจากนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มาร่วมต้อนรับและร่วมรบฟังวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่คณบดีคณแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

เรื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

เรื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน

เมื่อวันที่ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการบูรณาการด้านการร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือกับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

เรื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย รองศาตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มอบพื้นที่ราชพัสดุในพื้นที่ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการก่อสร้างอาคารคณะสัตวแพทยศาสตรและสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และส่วนกิจกรรมปศุสัตว์ นิทรรศการ การถ่ายทอดความรู้ และตลาดกลางสู่เกษตรกรและประชาชน เพื่อรวมกันพัฒนาบุคลากรด้านสัตวแพทย์และปศุสัตว์ ทั้งในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ และการบริหารจัดการที่จะก่อประโยชน์ต่องานด้านสุขภาพสัตว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป สำหรับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ รวมถึงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสุขภาพให้มีการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือกับคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการบูรณาการด้านการร่วมสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านสนับสนุนและพัฒนาโครงการใหม่ และรองประธานโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเลขานุการคณะกรรมการโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมหารือ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการวางแผน การวิจัย และการกำหนดอัตราค่าบริการการรักษา และการบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนและพัฒนาโครงการ ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางของประเทศในการใช้บริการและการบูรณาการการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาโรคมะเร็ง และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุงและด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย ในโอกาสนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญหนังสือพระราชทานพระวินิจฉัยในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการร่วมมือพัฒนาโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน โดยมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ ลดอัตราการเสียชีวิต และขยายโอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศได้อย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน

กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าพบหารือถึงแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับข้าราชการจากกลุ่มกองทัพไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 : กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พลอากาศตรี พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์ , นาวาอากาศเอก อนุชา จินตาวงศ์ , นาวาอากาศเอกหญิง พนัชกร สงวนวงษ์ และนาวาอากาศโทหญิง ธนาวดี เจริญสุข เข้าพบ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เข้าประชุมร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด, ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน เพื่อหารือถึงแนวทางที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับข้าราชการจากกลุ่มกองทัพไทย ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ของศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน พร้อมทั้งสร้างฐานผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเครือข่ายองค์กรพันธมิตรต่อไป

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15 สิงหาคม 2562: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, นายสละ อุบลฉาย นายกสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุนและบริหารการจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกันพัฒนาสร้างหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ครบวงจรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ตลอดจน
ประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย โดยนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการสร้างเครือข่าย Telepathology ระหว่าง 3 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมพัฒนา และประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่าย Telepathology ในประเทศไทย เพื่อยกระดับการให้บริการ ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มศักยภาพพยาธิแพทย์ ตามภารกิจและขีดความสามารถของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 3 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ทำการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับทั้ง 2 สถาบันในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมและเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการในการวินิจฉัยและพัฒนาด้านพยาธิแพทย์ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศสหราชอาณาจักร

26 เมษายน 2562 - ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยโคเวนทรี ประเทศสหราชอาณาจักร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัย และการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพและพร้อมยกระดับสู่สากลต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมด้วยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

กรอบแนวความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้าใจทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรด้านการสัตวแพทย์ ความร่วมมือในการผลิตนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ บุคลากรและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
สำหรับความร่วมมือตามข้อตกลงมี 3 ด้าน ได้แก่
1. การพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ เช่นการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยเทคโนโลยีโปรตอนและไอออนหนัก
การดูแลรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง การร่วมกันใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการวิจัยทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคมไทย
2. การพัฒนาบุคลากร อาทิ การให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากร นักศึกษา และแพทย์ใช้ทุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สนับสนุนการอบรม การผลิตบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข
3. การพัฒนากิจกรรมด้านการวิจัยและวิชาการ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้านสุขภาพที่หลากหลาย อาทิ การวิจัยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การวิจัยคุณสมบัติทางการแพทย์ของพืชและสมุนไพร เป็นต้น

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการเป็นสถาบันร่วมสอน เพื่อผลิตนักศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต และสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป และสนับสนุนสถานที่เพื่อการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอสมุด และสนามกีฬา ณ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นส่วนงานในการดำเนินการจัดทำหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดย ณ ปัจจุบันทางวิทยาลัยฯ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยฯ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ โดยมีหลักสูตรน้องใหม่เพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

29 เมษายน 2562 - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยคุณวิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร. สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือกับทั้ง 3 สถาบัน สนับสนุนโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ในด้านการพัฒนางานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และประโยชน์อื่นๆ จากเครื่องเร่งอนุภาค การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ตลอดจนความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีศาตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณะสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีดังกล่าว
ความร่วมมือของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับทั้ง 3 สถาบันในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาสู่ความสำเร็จของโครงการรักษามะเร็งด้วยเครื่องโปรตอนและคาร์บอน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและต่อประเทศต่อไปในอนาคต

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Beijing Sport University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยกีฬาที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาอันดับหนึ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การวิจัย รวทั้งการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมคณาอาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้

พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และรองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ โรงพยาบาลพนมไพร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตระหว่าง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับ โรงพยาบาลพนมไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร นายประเสริฐ วรกาญจนบุญ ประธานชมรมจิตอาสาประชารัฐอำเภอพนมไพร นายทองแดง แสนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอพนมไพร นางสมพิศ หันชัยยุงวา ประธาน อสม.ตำบลพนมไพร นายวิชัย พลสะทอน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพนมไพร และนางบังอร สิมสีแก้ว รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นสักขีพยานบนเวที และมีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และบุคลากร รพ.พนมไพร ร่วมในพิธี และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้