โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน-คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1. ที่มาโครงการ : ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณามีบัญชาเห็นชอบให้ดำเนินโครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านการแพทย์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำกราบบังคมทูลทราบ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทราบฝ่าพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุณาตให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ และทรงพระราชทานชื่อศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นี้ มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโอกาสรอดชีวิต มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

2. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันโรคไม่ติดต่อของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากมะเร็งเป็นโรคไม่ติดต่อชนิดร้ายแรง การรักษามะเร็งใช้ระยะเวลายาวนาน มีโอกาสไม่ประสบความสำเร็จในการรักษา หรือมีผลข้างเคียงที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตภายหลังการรักษา ด้วยเหตุนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติ ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีจุดประสงค์ในการบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งผ่านโรงพยาบาลเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรักษา ลดอัตราการเสียชีวิต และขยาย
โอกาสทางการรักษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนหรือคาร์บอน เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเนื่องจากสามารถเข้าถึงเซลล์มะเร็งในตำแหน่งที่ซับซ้อน ลดระยะเวลา ลดผลข้างเคียง และเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งช่วยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยและรักษาโรคมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกัน และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน

3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2) เพื่อเพิ่มจำนวนและศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข และเป็นส่วนสำคัญที่รองรับอุปสงค์ในการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ด้านการรักษาโรคมะเร็งในภูมิภาคอาเซียน
3) เพื่อให้โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติฯ เป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อบูรณาการการรักษาโรคมะเร็งแบบสหสาขาวิชา (Integrative Cancer Therapy)
4) เพื่อให้โครงการศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติฯ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสถานบริการทางการแพทย์และเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันของประเทศไทย ลดโอกาสเกิดมะเร็งซ้ำ ลดผลแทรกซ้อน รวมถึงลดภาระโรค (Burden of Disease) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตที่มีคุณภาพหลังการรักษา
6) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการรักษาโรคมะเร็ง และพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยีฉายอนุภาคโปรตอน – คาร์บอนที่เหมาะสมกับคนไทย
7) เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงทางด้านการซ่อมบำรุง และด้านการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อผลิตบุคลากรในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกลทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง

4. สถานที่ตั้งโครงการ
สถานที่ตั้งโครงการ “ศูนย์บำบัดรักษาโปรตอน – คาร์บอนแห่งชาติศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครนครราชสีมา