ประเด็นคำถามที่พบบ่อย

 • ถาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เป็นส่วนราชการหรือไม่ และมีภารกิจอะไร

ตอบ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มีฐานะเป็น นิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ข้าราชการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการขั้นสูง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน เพื่อจัดการศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมุ่งผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับบริการอย่างไม่เหลื่อมล้ำของคนในสังคม

 •  ถาม  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการรักษาเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพียงอย่างเดียวหรือไม่ ?

ตอบ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป โดยไม่ได้ให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างเดียว โดยมีศูนย์และคลินิกให้การบริการ ที่สำคัญได้แก่  ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์เต้านม ศูนย์หลอดเลือดหัวใจ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  คลินิกจักษุ คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง คลินิกโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คลินิกพิเศษโรคปอด คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา คลินิกตรวจสุขภาพ  คลินิกอายุกรรมโรคติดเชื้อ  คลินิกโรคผิวหนัง เวชศซาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  รายละเอียดติดต่อสอบถาม
(รายละเอียดคลิก)

 • ถาม ข้าราชการที่มารักษาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางได้หรือไม่

ตอบ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีสถานะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาจึงสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางได้ (รายละเอียดคลิก)

 • ถาม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีหลักสูตร ให้การศึกษาหลักสูตรใดบ้าง  ?

ตอบ   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนงานที่ให้บริการทางการศึกษา 2 ส่วนงาน  ดังนี้

 1. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  ให้การศึกษา ระดับปริญญา โท – ปริญญาเอก ในสาขา ดังนี้

ระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้การศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท แยกตามคณะ ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาโท

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสุขภาพ
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรปริญญาโท

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ (อัลตราซาวด์ทางการแพทย์)

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

หลักสูตรปริญญาตรี

 1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 • ถาม วิธีการเดินทางมายังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เดินทางไปอย่างไร ?    

ตอบ รถประจำทาง  

ถนนวิภาวดีรังสิต

ขาเข้า ลงป้ายรถโดยสารโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

สาย 29 สาย 510 (ไม่ขึ้นทางด่วน) สาย 555 สาย 504 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

สาย 187 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

ขาออก ลงป้ายรถโดยสารประจำทางโรงแรมมิราเคิล

สาย 29 สาย 52 สาย 59 สาย 510 (ไม่ขึ้นทางด่วน) สาย 555 สาย 504 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

สาย 187 (ไม่ขึ้นทางด่วน)  สาย 356  รถสวัสดิการทหารอากาศ

ถนนแจ้งวัฒนะ   ลงจุดจอดรถโดยสารศูนย์ราชการ ฯ

สาย 66  สาย 166 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
สาย 26 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

สอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติม โทร 1348 หรือเว็บไซต์ของ ขสมก. www.bmta.co.th

รถไฟ มาลงที่สถานีรถไฟหลักสี่

 

 • ถาม  การติดต่อส่วนงานต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องไปที่ไหนอย่างไร

ตอบ  การติดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สามารถแบ่งงานที่สำคัญได้ ดังนี้

 1. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีที่ทำการชั่วคราว 2 แห่ง ดังนี้

1.1 อาคารบริหาร 2 การสื่อสารแห่งประเทศไทย  (CAT) บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ

โทร 0 25766100   ประกอบด้วยหน่วยงานระดับฝ่าย ดังนี้

– สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 – สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 3
– สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ชั้น 2 – สำนักประธาน ชั้น 2
– ฝ่ายโครงการพระราชดำริ ชั้น 2 – ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร ชั้น 3
– ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ ชั้น 3 – ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 3
– ฝ่ายนิติการ ชั้น 3 – ฝ่ายสารบรรณกลาง รจภ. ชั้น 3
– ฝ่ายพัฒนาพื้นที่ ชั้น 3 – ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง ชั้น 3
– ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 – ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 3
– ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3 – ฝ่ายสำนักงานกำกับและพัฒนาโครงการใหม่ ชั้น 3
– ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน ชั้น 3 – ฝ่ายเลขานุการสภา รจภ. ชั้น 3
– งานงบประมาณ ชั้น 3

1.2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โทร 0 2765 5700 ประกอบด้วยหน่วยงานระดับฝ่าย ดังนี้

– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

– ฝ่ายบริการกลาง ชั้น 5 อาคารบริการกลาง

 1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ มีสถานที่ทำการ ดังนี้

2.1  อาคารบริหาร 2 การสื่อสารแห่งประเทศไทย  (CAT) บริเวณศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

– คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวิทยาประยุกต์ ชั้น 2 – คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชั้น 4
– คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2 – คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 3
– สำนักอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์ ชั้น 3
– สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง ชั้น 3 – ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ชั้น 3
– ฝ่ายศูนย์ประสานความร่วมมือฯ ชั้น  3 – ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3
– ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 – ฝ่ายแผนและงบประมาณ ชั้น 4
– ฝ่ายยุทธศาสตร์ ชั้น 4

 

 • ถาม การเดินทางเพื่อติดต่องานและรับบริการรักษาพยาบาลในหน่วยงานต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มี
  การให้บริการรถรับ – ส่ง หรือไม่

ตอบ การเดินทางระหว่างอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กับอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ และอาคารบริหาร 2 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (cat) ถนนแจ้งวัฒนะ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บริการรถตู้รับส่ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แก่ผู้รับบริการโดยมีจุดจอดรถตู้อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา  ไปส่งจุดศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ  และวิ่งต่อไปด้านหน้าอาคารบริหาร 2 สำนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) แจ้งวัฒนะ

โดยมีช่วงเวลารถออกรับส่งระหว่างอาคาร ดังนี้

เวลา 06.45  น. – 09.00 น. รถออกทุก 15 นาที

เวลา 09.00 น. – 18.00  น. รถออกทุก 30 นาที

เวลา 19.00 น. – 21.00 น. รถออกทุก 60 นาที (รถรับส่งเฉพาะอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ กับอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ)