background

เกี่ยวกับเรา

พระปณิธาน

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารเลขาธิการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้มีความเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย ความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นระบบ ควบคู่ไปกับด้านการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ใจเมตตา มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างเท่าเทียมแก่ทุกชีวิต และต้องมีความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยินดีสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและส่วนรวมโดยไม่แบ่งแยก เห็นสิ่งใดดี มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ก็ลงมือทำโดยไม่รอช้า ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักในการดำเนินการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการสร้าง ความรู้และคุณธรรมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่แค่ของคู่กัน เพราะการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้

ประวัติความเป็นมา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาต่อยอด “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขนาด ๑oo เตียง ให้เป็น “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” สถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร พร้อมแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัย โดยมีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยฯ อันประกอบไปด้วย “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” “ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์” และ “ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” และทรงมีพระวินิจฉัยให้รวม “สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาประเทศเข้าไว้ด้วยกัน ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือ โดยรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้องค์กรที่พระราชทานนามว่า… ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

background

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Be Excellent for Lives

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

background

พันธกิจ

๐๑

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัย ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๒

วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

๐๓

ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ

๐๔

บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล

๐๕

สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๐๖

สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเพียรและจิตเมตตา

background

เพลงประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เจ้าหญิงของปวงประชา”

ดอกไม้ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กล้วยไม้ฟาแลนอพซิส
พรินเซสจุฬาภรณ์

(Phalaenopsis Princess Chulabhorn)

background

ชุดแบบอักษรพระราชทาน
จุฬาภรณ์ลิขิต

ชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต (Chulabhorn Likit Font) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีชุดแบบอักษรไทยที่มีโครงสร้างมาตรฐานถูกต้องตรงตามอักขรวิธี ลายเส้นอ่อนช้อยสวยงาม
และชุดแบบอักษรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ได้กับทุกโอกาสทุกวาระ ทั้งในเอกสารทั่วไปและในข้อความพาดหัว

background

C

Commitment

มุ่งมั่น

H

Honesty

ซื่อสัตย์

U

Unity

สามัคคี

L

Loyalty

มีศรัทธา

A

Altrurism

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

B

Benevolence

เมตตากรุณา

H

Happiness

นำพาความสุข

O

Opportunity

ได้รับโอกาสและให้โอกาส

R

Research
Excellent
and
Innovation

สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

N

Networking

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ กำหนดให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูงและจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาจัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุขให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้ราชวิทยาลัยคำนึงถึง

(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม

(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม.

background

๐๑

การบริหารงาน

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

๐๒

ความโปร่งใสของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม