background

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อตู้เย็น 4 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107122048)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 66017040882)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ซื้อยา Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087544268)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ซื้อยา Benserazide 50 mg+levodopa 200 mg tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087545434)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65117418385)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ซื้อยา Donepezil hydrochloride 5 mg orodispersible tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087546704)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ซื้อสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 35% จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66017415948)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117547090)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117547090)

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117547090)

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบการหายใจ (Indirect Calorimeter) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027581344)

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ซื้อชุดวัสดุสำหรับผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037134828)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

เช่าห้องเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66037194968)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ระบบ Chiller อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027337605)

๙ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าแบบ 3 ไกร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027573457)

๙ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027499903)

๙ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคา เช่ารถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027499903)

๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้าง จ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027376165)

๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้าง จ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027376165)

๘ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างจ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027376165)

๗ มี.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ผู้ใหญ่เต็มตัว (SimMan Essential) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027277535)

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการดำเนินการฝึกอบรมโครงการ การบริการด้วยหัวใจสู่โรงพยาบาลที่เป็นเลิศ (Service with a heart towards Smart Hospital) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127556748)

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างพัฒนาระบบ Software เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65117476734)

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบเครื่องทำน้ำเย็นขนาดใหญ่ระบบ Chiller อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 66027337605)

๒๓ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างซ่อมแซมหอผึ่งลมเย็น Cooling Tower อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 66027344027)

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ผลิตภัณฑ์เทรน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107347379)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65107047150)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงมาก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (Ultrawave Microwave Digestion System) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027253912)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาลําดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติด้วยหลักการไพโรซีเควนซิ่ง (Pyrosequencing) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027253257)

๑๔ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงและติดตามการทำงานของเซลล์แบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมระบบจ่ายสารอัตโนมัติและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66027248566)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาจ้างการตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบสมบูรณ์ โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017331393)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อชุดถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่าง (Liquid Nitrogen tank) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097105029)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron) รุ่น PETtrace System แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117494507)

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อชุดถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่าง (Liquid Nitrogen tank) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097105029)

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อถังขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017072842)

๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017500142)

๓ ก.พ. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017500142)

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี (immunohistochemistry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017505864)

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคตา) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087446064)

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ซื้อยาราคาสูง จำนวน ๗ รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคทางอายุรกรรมและโรคติดเชื้อ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65107029430)

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๖

ซื้อชุด Interactive White Board ขนาด 98 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 66017161457)

๙ ม.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องเพทซีที (PET/CT) แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127528991)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับบรรจุสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย จ. สุพรรณบุรี โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65127510586)

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการดำเนินการฝึกอบรมโครงการ การบริการด้วยหัวใจสู่โรงพยาบาลที่เป็นเลิศ (Service with a heart towards Smart Hospital) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127556748)

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสายตา ความโค้งของกระจกตา ความดันลูกตา และความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127468491)

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097501465)

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097577499)

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสอบเทียบและซ่อมแซม เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097576048)

๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต้อหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127462101)

๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องนับยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117421589)

๔ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องนับยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117389573)

๓ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตรกราฟีความดันสูง (Preparative HPLC) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017013184)

๓ ม.ค. ๒๕๖๖

ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยสุญญากาศติดตั้งพร้อมปั๊มควบคุม (Rotary Evaporator with Vacuum pump) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017020645)

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Self-Expanding Nitinol Stent) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127386677)

๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Self Expandable) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127556167)

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 4 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65127013110)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65107135537)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อลูทีเซียม (Lutetium - 177 Chloride) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127081990)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ผลิตภัณฑ์แคเรียร์ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117097882)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อสิ่งของพระราชทาน สำหรับบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107198935)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อลูทีเซียม (Lutetium - ๑๗๗ Chloride) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127081990)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ผลิตภัณฑ์แคเรียร์ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117097882)

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อสิ่งของพระราชทาน สำหรับบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107198935)

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ และเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127254174)

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า เช่าตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 32 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127014537)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบหายใจ (เครื่องวัดพลังงานทางอ้อม indirect calorimetry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127128177)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องเดินขึ้นบันได Stair climber ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127084903)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์อัตราการใช้พลังงานด้วยระบบหายใจ (เครื่องวัดพลังงานทางอ้อม indirect calorimetry) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127128177)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลสำหรับออกเหตุภัยพิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097487640)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Portal สำหรับการสมัครเรียนของนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127159584)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Portal สำหรับการสมัครเรียนของนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127159584)

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

เช่าพื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถชั้น 2B ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087723992)

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097578683)

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องแบ่งจ่ายสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติ และระบบหัวฉีดสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117044711)

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117045030)

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบก๊าชทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65117517024)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117572888)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของเซลล์ภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ (Real time monitoring cell with incubator) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127040625)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องหล่อเย็น (Cooling Circulator) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127039236)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127080876)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107024854)

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อรีโมทควบคุมการทำงานเครื่องจี้รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117056352)

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดติดตามการทำงานของหัวใจ ระยะไกล แบบ 8-10 ช่อง Telemetry ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127086673)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนและสำนักงาน ชั้น M ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 5 (ห้องสำนักงานสถาบัน ชั้น M ห้องสัมมนา 1,2 และห้องเรียน ชั้น 3 และห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2,5) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127094927)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Anagrelide 500 mcg. capsule (ยารักษาโรคทางโลหิตวิทยา) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057367097)

๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65127081335)

๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ยาวสำหรับนั่งคอยปรับนอนได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017205068)

๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน ๗ รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคทางอายุรกรรมและโรคติดเชื้อ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65107029430)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117062558)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้อบเพาะเชื้อแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมระบบควบคุมความชื้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107267601)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107273673)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์แพทย์รายการ สารกัมมันตรังสี Ir- ๑๙๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107275401)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น Azurion 7C12 S/N 150 แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น และอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่อยู่ในสัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097576729)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่ารถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน พร้อมพนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117431834)

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อซื้อยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคมะเร็ง) สำหรับปีงบประมาณ 2566-2567 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65127015498)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำจากตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น คุณภาพน้ำประปา คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำจากหอผึ่งลมเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117423428)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กระดาษทิชชู่เช็ดมือ จำนวน 24,000 แพ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117263164)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น Azurion 7C20 FlexMove S/N 452 แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097568695)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างค่าผลิตเทคโนโลยีสื่อผสมสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097483432)

๒๙ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อสารเภสัชรังสีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097162259)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริการปรับปรุงกระบวนการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านการเงิน (ERP Finance module) ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117442204)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล ClinicalKey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117361084)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117361185)

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อสารเภสัชรังสีเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107059740)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องสั่นผนังทรวงอกความถี่สูง High frequencer airway clearance ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117261443)

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อ weight training station ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117269445)

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องติดฉลาก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087532938)

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกรยางค์เอเตรียมของหัวใจห้องบนซ้าย (LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE DEVICE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117142057)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องตรวจสรีีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097575084)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเตียงตรวจผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า (ปรับยกศีรษะได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117111011)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม(Thermalcycler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107124045)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117286322)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องสังเคราะห์สารด้วยกระบวนการเติมแก๊สไฮโดรเจน (H-cube) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117284534)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างพนักงาน Cashier Outsource สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117012106)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องบรรจุขวด โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087535998)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องผสมยาน้ำ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087536426)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อจัดซื้อและเติมแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107167581)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117097069)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบ Portal สำหรับการจัดการตารางการทำงานของพนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107046797)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับปรับปรุงคุณภาพอากาศพร้อมติดตั้งเป็นการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 578 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117285881)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องอัดเม็ดยา Rotary Flow15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097165869)

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาณน้อย (Pipette sets (2.5, 20, 200, 1000 ul)) (เลขที่โครงการ : 65117120097)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างบริหารระบบประกอบอาคาร ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ปีงบประมาณ 2566 - 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117178762)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาพร้อมบริหารระบบประกอบอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ 2566 - 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117174396)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อสิ่งของพระราชทาน สำหรับบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65117213888)

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ Monitor Mobile โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087604497)

๙ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสี แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097411336)

๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลปริมาณรังสีของผู้ป่วยในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087577599)

๘ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง Centrifuge machine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067511841)

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107291200)

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไอน้ำความดันสูง (autoclave) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107345860)

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมิลูเนสเซนต์ (ChemiDoc Imaging System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65117000520)

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมตู้ปฏิบัติการทางด้านรังสี และระบบหัววัดรังสี (Hot cell) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เลขที่โครงการ : 65097412734)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107340567)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตคลอรีนไดออกไซด์ในระบบน้ำประปา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เลขที่โครงการ : 65107321408)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65077461314)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Cath Lab อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ (400 เตียง) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097576950)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

เช่าห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087354487)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุด Hotel TV/Smart TV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097573760)

๑ พ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Lercanidipine hydrochloride ๒๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117058805)

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107145174)

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์และจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัล SIRISINLAPIN META Art for Life ผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097153465)

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107200424)

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศส่วนกลาง (Filter) อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107282802)

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 - 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097546520)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน (hot-air oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097117577)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 16 Lead โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087585917)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี ตรวจสภาพ และซ่อมแซม เครื่องวิเคราะห์ลำดับเบสรหัสพันธุกรรมอัตโนมัติ รุ่น Sequel SN SQ54249 แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097776338)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097502391)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดกล้องส่องตรวจผลิตภัณฑ์ Olympus พร้อมอุปกรณ์ แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097526441)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวิเคราะห์จุดหลอมเหลว Melting Point Apparatus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067217483)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวัดความหนาแน่น Density Meter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067511721)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อโพลาริมิเตอร์ Polarimeter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067511668)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้อบลมร้อน (hot-air oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097117577)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Smart Class Rooms ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107218781)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Self Expandable) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65107299771)

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องดูดความชื้น FTIR Dry box โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067511894)

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เย็น 4 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107023556)

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดและส่วนประกอบของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107124144)

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลและออกร้านผลิตภัณฑ์การกุศลจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ SIRISINLAPIN META ART for Life 9 Auspicious Colors TIGER AR ART Collection เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ Rassada Hall ชั้น 1 ไอคอนสยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097153472)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107046801)

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงานและส่วนสนับสนุน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097203648)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เย็น 4 องศา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107122048)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Web of Science ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107165697)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างผลิตรายการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ช่อง CHULABHORN CHANNEL และสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107194404)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำมิลลิคิว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097414752)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อวัตถุดิบผลิตยาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Favipiravir โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097675696)

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำหรับการบริหารจัดการของโรงงานวัคซีนและชีววัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107038083)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ แบบ 2 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107118583)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ให้ความรู้กับประชาชน ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามพระปณิธาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107046837)

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087550238)

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 2 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคไต) โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097051301)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

เช่ารถตู้โดยสารขนาดเล็ก (พลังงานไฟฟ้า 100%) จำนวน 3 คัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087582421)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 5 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคมะเร็ง) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067554786)

๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65107135537)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูล OEB5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107033098)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก Digifam Awards ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ครั้งที่ 4 ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097705766)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทางสื่อโทรทัศน์ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097153399)

๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนบริเวณอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107031591)

๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องอัดเม็ดยา ระดับวิจัย โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087444961)

๕ ต.ค. ๒๕๖๕

วัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่โครงการ : 65097022409)

๕ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กระดาษทิชชู่เช็ดมือ จำนวน 24,000 แพ๊ค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097044436)

๕ ต.ค. ๒๕๖๕

วัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (เลขที่โครงการ : 65097022409)

๔ ต.ค. ๒๕๖๕

เช่าคลังสินค้า สำหรับจัดเก็บยา เวชภัณฑ์ และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097276432)

๔ ต.ค. ๒๕๖๕

จ้างบริการขนส่งแบบเหมาคันรายเดือนพร้อมพนักงานลำเลียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097275800)

๔ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้า งจ้างจัดกิจกรรมแลกขยะขอบคุณที่ทิ้งกัน ในโครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก ปีที่ 2 พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65107043051)

๓ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 อุปกรณ์สำหรับเครื่องปริ้น (Drum) จำนวน 550 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097040778)

๓ ต.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 อุปกรณ์สำหรับเครื่องปริ้น (Drum) จำนวน 550 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097040778)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

จ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตร (TrueBeam) และระบบวางแผนการรักษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097345001)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง ยี่ห้อ Varian รุ่น Varisource iX ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097332685)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจำลองการรักษา ยี่ห้อ Varian รุ่น Acuity ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097342404)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำเกมออนไลน์ HDF Cyberverse ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตส์ ให้สตรอง ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097504231)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานผู้ใหญ่พร้อมจอแสดงผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097488437)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ทาสีอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097142192)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097665334)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำเกมออนไลน์ HDF Cyberverse ในโครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตส์ ให้สตรอง ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097504231)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

เช่าบริการพื้นที่จัดเก็บเอกสารและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097276405)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

จ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087246271)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097517449)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Oxford Academic Journals ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097596020)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล JournalsOvid ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097606648)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล ClinicalKey ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097615935)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อฐานข้อมูล Scopus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097612851)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

จ้างปรับปรุงห้องทรงงานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097645191)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117058151)

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างดำเนินการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097150368)

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุดเคลือบเม็ดยา ระดับวิจัย โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087810022)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65097350857)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีไวไฟ (Chemical Storage + Carbon filter for acid and Organic vapour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097100821)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับความเข้มข้นของออกซิเจนพร้อมเครื่องสร้างความชื้นควบคุมอัตโนมัติ (High Flow Nasal Cannula) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097353267)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีไวไฟ (Chemical Storage + Carbon filter for acid and Organic vapour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097100821)

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง ซื้อระบบประกาศเสียงตามสาย 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65047400245)

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีและขยะสารพิษทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097275370)

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097273845)

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097130658)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดถังไนโตรเจนเหลวสำหรับเก็บตัวอย่าง (Liquid Nitrogen tank) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097105029)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097174751)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097174751)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 18,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 65097000938)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ชีวเคมีและเซลล์ในปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097316487)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด 600 ซีซี จำนวน 160,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097025899)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097005543)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลางซื้อชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ชีวเคมีและเซลล์ในปัสสาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097316487)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Sulfasalazine 500 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087384767)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ (งานสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097170100)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097275153)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Mycophenolate mofetil 250 mg. capsule โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087299302)

๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Hydroxychloroquine sulfate 200 mg film-coated tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087386293)

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งตาข่าย HDPE ตาข่ายลวดสแตนเลสป้องกันนก และม่าน PVC โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65097342308)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่ารถยนต์กระบะบรรทุก แบบตู้บรรทุกทรงสูง ประจำหอศิลป์พิมานทิพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087705006)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087662382)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097144424)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097325969)

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057447027)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมแลกขยะ ขอบคุณที่ทิ้งกัน ในโครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก ปีที่ 2 พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087519822)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Aripiprazole 5 mg. tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087547439)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Donepezil hydrochloride 5 mg orodispersible tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087546704)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Galantamine 8 mg proloneged-release capsule โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087545924)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Benserazide 50 mg+levodopa 200 mg tablet โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087545434)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อยา Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087544268)

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการงานเพื่อรองรับงานบริการเปิดศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097039256)

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067088167)

๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ระยะเวลา 3 ปี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087780942)

๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077403544)

๒ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง ยา เวชภัณฑ์และเคาน์เตอร์การเงินด้วยกล้องวงจรปิด อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087567834)

๑ ก.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องเป่าขวด โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087437038)

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุด Hotel TV/Smart TV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087788471)

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087466727)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087171426)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087189148)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และ Influenza A/B โดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057516642)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 และ Influenza A/B โดยวิธีเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (โดยวิธี Real Time PCR) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057516642)

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาปริมาณภูมิต้านทานต่อเชื้อ SARs-CoV2 (Anti-SARs-CoV2 antibody quatitative) (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057518517)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุแคปซูล OEB5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087493277)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกันระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย (บูรณาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087485080)

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Rabeprazole sodium 20 mg. gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097754843)

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สำหรับการบริหารจัดการของโรงงานวัคซีนและชีววัตถุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087414096)

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 33 ชุด สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087440891)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการทรัพยากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ERP) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077398981)

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Folinic acid ๕๐ mg/๕ mL solution for injection ๕ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117323667)

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า จัดเช่ารถตู้โดยสารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087479386)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ อาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Smart Class Rooms ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087030220)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคตา) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65087446064)

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดเครื่องจี้ไฟฟ้าห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65087422442)

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) และระบบหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077366487)

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดอุปกรณ์ Cassette และสารเคมี Reagent จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067548588)

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Thalidomide ๕๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117324844)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077124529)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077440445)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077124529)

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077124529)

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการพัฒนา โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลและเวชระเบียนอิเล็คโทรนิกส์ โรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077257671)

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077255960)

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Pico Laser สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ลบรอยสักสี รักษาหลุมสิว และลดเลือดริ้วรอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077372481)

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077516479)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Enteral Feeding Pump) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077509542)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Bevacizumab ๑๐๐ mg/๔ mL concentrate for solution for infusion ๔ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047045477)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Filgrastim ๓๐๐ mcg/๑ mL solution for injection/infusion ๑ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027085588)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Abiraterone acetate ๕๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107031816)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างอาคารประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077116313)

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ backup ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077496339)

๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Sorafenib ๒๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107010070)

๔ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Crizotinib ๒๕๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107007479)

๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ชนิดหิ้วถือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077277943)

๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ซื้อระบบท่อลมส่งยาและสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077048769)

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Regorafenib ๔๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107010228)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการงานเพื่อรองรับงานบริการเปิดศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077317560)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/dose nasal spray suspension 120 doses โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097664521)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Aflibercept 40 mg/1 mL solution for injection 0.278 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097670740)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม (Opticross Emerge IVUS-HD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067020752)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

จ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067562427)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเซลล์แบบอัตโนมัติ (Muse Cell Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077447375)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ (Ventilators, Mobile) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057104254)

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077284148)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057124136)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อDocetaxel ๒๐ mg/๑ mL concentrate for solution for infusion ๑ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117321040)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Paclitaxel ๑๐๐ mg/๑๖.๗ mL concentrate for solution for infusion ๑๖.๗ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117321560)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057124136)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077413104)

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Ribociclib ๒๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107010614)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Carboplatin ๑๕๐ mg/๑๕ mL concentrate for solution for infusion ๑๕ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117320707)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Sitagliptin ๕๐ mg + Metformin HCl ๕๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097698123)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (Video Management System) ส่วนขยายเพิ่มเติมฯระบบควบคุม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65077077034)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อระบบควบคุมการเข้าออกรถยนต์ อาคาร 400 เตียง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65077056008)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยและจราจร (เพิ่มเติม) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65077125184)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ Autoclave ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077227342)

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077258580)

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาทำเข็มกลัดโลหะทอง ๑๘ K พ่นทราย ติดตราสัญลักษณ์ จภ. ฝังเพชร ลงยาสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077158248)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Everolimus ๑๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107009012)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องกำจัดฝุ่นและตรวจโลหะบนเม็ดยา โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057513994)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) สำหรับดูแลพื้นที่อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และหอพักราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067618310)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนต่อขยายอาคารระหว่างศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057395027)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077166556)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อซอฟท์แวร์สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายออกแบบและก่อสร้างในพระดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077124846)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องประชุมทางไกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077257190)

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077166556)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057101222)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057101222)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057101222)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Azacitidine 100 mg powder for suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117134753)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Midostaurin 25 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107011734)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Ibrutinib 140 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107008876)

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดทำความเย็นระบบแห้งแกรนูลและเคลือบยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65077034986)

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Lapatinib 250 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107012170)

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดดูดไอสารเคมีและตู้เก็บสารเคมีพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077175014)

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องทำปฏิกิริยาทางเคมีด้วยไมโครเวฟ (Microwave reactor) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077170564)

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Imatinib 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117135655)

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Imatinib 400 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117135418)

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Ceritinib 150 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107031484)

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Ruxolitinib 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107010750)

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Paclitaxel 100mg powder for suspension for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117136187)

๘ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อ Pazopanib ๔๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107011158)

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบประชาสัมพันธ์, ระบบนำทางและติดตามภายในโรงพยาบาล, ระบบสื่อสารข้อมูล Digital Signase, Indoor Navigation and Hospital Information Public Announcement ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077007533)

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017082314)

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการระบบศูนย์ข้อมูลวัคซีนโควิด-๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077001858)

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017082314)

๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาขึ้นรูปชิ้นงานกระดูกเทียมเพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067443391)

๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องเลเซอร์ชนิด Pico Laser สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ลบรอยสักสี รักษาหลุมสิว และลดเลือนริ้วรอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057440913)

๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 5 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคมะเร็ง) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067554786)

๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยาราคาสูง จำนวน 10 รายการ แบบไม่จำกัดปริมาณ (ยารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067629271)

๔ ก.ค. ๒๕๖๕

ซื้อชุดบริหารสารละลายโดยผ่านเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047333651)

๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบวางแผนการรักษาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65077008991)

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097697305)

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างติดตั้งป้ายภายนอกบนอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65047248162)

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Nilotinib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107008637)

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count CBC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057101222)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องบรรจุแผงยา โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057236819)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057194812)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Alogliptin benzoate 25 mg + Pioglitazone HCl 15 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097696003)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067541711)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิดควบคุมหยดของสารละลายด้วยตัวผู้ใช้เอง ( Handy Roller Clamp) หรือแบบไหล ตามแรงโน้มถ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047334290)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ สำหรับเครื่องควบคุมการให้สาร ละลายทางหลอดเลือดดำ หรือควบคุมหยดของสารละลายด้วยตัวผู้ใช้เอง แบบไหลตามแรงโน้มถ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047334029)

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067082276)

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อหัวตรวจช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดพกพา (convex) (Handheld Portable) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067494869)

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067367803)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057457067)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างโครงการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057457067)

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างที่ปรึกษา การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างบูรณาการกลุ่มพัฒนาพื้นที่และบริหารอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65047427021)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067281833)

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนสำหรับตัดในระบบทางเดินอาหาร พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65037155157)

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Pregabalin 75 mg capsule,hard จำนวน 168,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64037582903)

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Pregabalin 25 mg capsule,hard จำนวน 336,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64037494873)

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Glucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution,sachet จำนวน 81,000 ซอง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64037582787)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Bar code อัตโนมัติ 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067147409)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Bar code อัตโนมัติ 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067147409)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกันระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย (บูรณาการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067193388)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาติดตั้งสายพานลำเลียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057521702)

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่า โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65067084471)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Prasugrel hydrochloride 5 mg film-coated tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097696965)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวัดประจุอนุภาค Zetasizer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047099232)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาค Mastersizer Particle Size analyser โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047098777)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการกระเจิงรังสีเอ็กซ์ X-Ray Powder Diffraction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047094484)

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Apixaban 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097677026)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057475126)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UVC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057048162)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Apixaban ๒.๕ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097674219)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Dabigatran etexilate ๑๑๐ mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097696560)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการสิทธิ์ และระบบชำระเงิน ในระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (HIS) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067162835)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057475126)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการสิทธิ์ และระบบชำระเงิน ในระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (HIS) โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65067162835)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Prasugrel hydrochloride 10 mg film-coated tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097697072)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107213776)

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาพัฒนาเรื่องสำหรับบทเรียนออนไลน์ฝึกความเป็นแพทย์มืออาชีพ 10 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65067138862)

๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057423276)

๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

เช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057027776)

๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection-infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097697623)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057154667)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้ออาหารสูตรครบถ้วนที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร กลิ่นวานิลลา ๔๐๐ กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107213498)

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107213924)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097698904)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Trimetazidine dihydrochloride ๘๐ mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097697519)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อ Azilsartan medoxomil ๔๐ mg + Chlorthalidone ๑๒.๕ mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097696108)

๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64097695838)

๔ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Vildagliptin 50 mg + Metformin 1000 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64117058945)

๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม Sky Walk เข้าสู่อาคารจอดรถ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65047378018)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057422063)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ซื้อยา Pneumococcal Conjugated Vaccine (๑๓-valent) suspension for injection ๐.๕ mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107210115)

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดจักษุกรรม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057406322)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อชุดตู้บ่มเพาะเซลล์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057061244)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

เช่าระบบการจัดการคิว เฟส 3 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057010984)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

เช่าตู้ชำระเงินและระบบการชำระเงินอัตโนมัติ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65057409751)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องกำจัดมอด และไข่มอดตลอดวงจรชีวิตด้วยคลื่นวิทยุ BioQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047332293)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อรถยนต์ประจำองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65057446795)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ (งานสวน) เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65047403920)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ระบบวางแผนการรักษาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (เลขที่โครงการ : 65047318070)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057254292)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057254292)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมในการอ่านภาพอัลตราซาวด์ทำงานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057383431)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้บริการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสงระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับศูนย์การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และการเช่าพื้นที่เก็บระบบแม่ข่ายสำรองและ Fiber Optic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057126822)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาจ้างงานต่อเติมรถพยาบาลปศุสัตว์เพื่อออกหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057154357)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับวิเคราะห์เคมีและอิมมูโนโลยี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057292058)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่ง 6 ตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65057276368)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Diacerein 50 mg capsule , hard จำนวน 360,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64067553252)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Celecoxib ๒๐๐ mg capsule , hard จำนวน 180,000 แคปซูล โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 65027257626)

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

ซื้อยา Attis Fine Cosmetics Perfect Whip Foam ๑๐๐ mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64107203646)