background

ติดต่อเรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๙๐๖ ถ.กำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

สอบถามเพิ่มเติม


ติดต่อหน่วยงานอื่นๆ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

คณะพยาบาลศาสตร์

mail_outline

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

mail_outline

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

mail_outline

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

mail_outline

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

mail_outline

-

background

คำถามที่พบบ่อย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  มีฐานะเป็น นิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่ข้าราชการ  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการขั้นสูง ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทรงจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพระปณิธาน เพื่อจัดการศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมุ่งผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข และการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ ให้ได้รับบริการอย่างไม่เหลื่อมล้ำของคนในสังคม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป โดยไม่ได้ให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่างเดียว โดยมีศูนย์และคลินิกให้การบริการ ที่สำคัญได้แก่ ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์เต้านม ศูนย์หลอดเลือดหัวใจ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกจักษุ คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง คลินิกโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คลินิกพิเศษโรคปอด คลินิกโสต ศอ นาสิกวิทยา คลินิกอายุกรรมโลหิตวิทยา คลินิกตรวจสุขภาพ คลินิกอายุกรรมโรคติดเชื้อ คลินิกโรคผิวหนัง เวชศซาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด รายละเอียดติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีสถานะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐ ดังนั้นผู้เข้ารับการรักษาจึงสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางได้

รถประจำทาง  

ถนนวิภาวดีรังสิต

ขาเข้า ลงป้ายรถโดยสารโรงเรียนไผทอุดมศึกษา

สาย 29 สาย 510 (ไม่ขึ้นทางด่วน) สาย 555 สาย 504 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

สาย 187 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

ขาออก ลงป้ายรถโดยสารประจำทางโรงแรมมิราเคิล

สาย 29 สาย 52 สาย 59 สาย 510 (ไม่ขึ้นทางด่วน) สาย 555 สาย 504 (ไม่ขึ้นทางด่วน)

สาย 187 (ไม่ขึ้นทางด่วน)  สาย 356  รถสวัสดิการทหารอากาศ

ถนนแจ้งวัฒนะ   ลงจุดจอดรถโดยสารศูนย์ราชการ ฯ

สาย 66  สาย 166 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
สาย 26 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

สอบถามเส้นทางเดินรถเพิ่มเติม โทร 1348 หรือเว็บไซต์ของ ขสมก. www.bmta.co.th

รถไฟ มาลงที่สถานีรถไฟหลักสี่