background

ธุรกรรมกับเรา

๐๑

ธุรกรรมทางการเงิน

รายชื่อผู้รับเงิน

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

หนังสือภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

ติดต่อธุรกรรมทางการเงิน

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

๐๓

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคลากร

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

๐๒

จัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP RSS)

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (เดิม)

 • ประกาศราคากลาง

  arrow_right_alt
 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน

  arrow_right_alt
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  arrow_right_alt
 • ผลการประกาศราคาซื้อ/จ้าง

  arrow_right_alt

ประกาศผู้วางบิล

 • ปฏิทินการรับวางบิลและการชำระประจำปี

  arrow_right_alt
 • รอบวางบิลเอกสารประจำเดือน

  arrow_right_alt

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

ITA จัดซื้อจัดจ้าง

 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  arrow_right_alt

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

ประกาศขายทอดตลาด

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

๐๓

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคลากร

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม