background

เกี่ยวกับเรา

พระปณิธาน

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สารเลขาธิการ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงทรงจัดตั้ง “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ตัวเอง มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา บำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพ เพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร บริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

background

ปรัชญา

เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

Be Excellent for Lives

อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส

ปณิธาน

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ

background

พันธกิจ

๐๑

จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัย ทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๐๒

วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

๐๓

ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ

๐๔

บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล

๐๕

สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๐๖

สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยความเพียรและจิตเมตตา

background

เพลงประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เจ้าหญิงของปวงประชา”

ดอกไม้ประจำราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสจุฬาภรณ์

(Phalaenopsis Princess Chulabhorn)

background

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์เป็นพระพุทธประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกแบบตามพระวินิจฉัยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี โดยศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (๒๔๘๖-๒๕๖๐) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙

พุทธลักษณ์ เป็นพระพุทธรูปแบบประยุกต์ ร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลปะของปางนาคปรกบนพระหัตถ์มีหม้อยา ในคติมหายานเชื่อว่า "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาคตาคต" เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจ และโรคทางกรรม

background

ชุดแบบอักษรพระราชทาน
จุฬาภรณ์ลิขิต

ชุดแบบอักษรพระราชทาน จุฬาภรณ์ลิขิต (Chulabhorn Likit Font) จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๖๓ พรรษา
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีชุดแบบอักษรไทยที่มีโครงสร้างมาตรฐานถูกต้องตรงตามอักขรวิธี ลายเส้นอ่อนช้อยสวยงาม
และชุดแบบอักษรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล สามารถใช้ได้กับทุกโอกาสทุกวาระ ทั้งในเอกสารทั่วไปและในข้อความพาดหัว

background

C

Commitment

มุ่งมั่น

H

Honesty

ซื่อสัตย์

U

Unity

สามัคคี

L

Loyalty

มีศรัทธา

A

Altrurism

คำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

B

Benevolence

เมตตากรุณา

H

Happiness

นำพาความสุข

O

Opportunity

ได้รับโอกาสและให้โอกาส

R

Research
Excellent
and
Innovation

สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

N

Networking

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖ กำหนดให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูงและจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาจัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุขให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรา ๗ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ ให้ราชวิทยาลัยคำนึงถึง

(๑) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม

(๒) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(๓) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

(๔) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม

(๕) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

(๖) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม.

background

๐๑

การบริหารงาน

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม

๐๒

ความโปร่งใสของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

arrow_right_alt ดูเพิ่มเติม