background

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ระบบเรียนรู้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

โครงสร้างองค์กร ม.๗

อำนาจหน้าที่ ม.๗(๒)

สถานที่ติดต่อ ม.๗(๓)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.๗(๔)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒) - ทิศทางนโยบายองค์กรโดยผู้บริหาร

นโยบายหรือการตีความ ม.๙(๒) - นโยบายการบริหารเพื่อความโปร่งใส

แผนงานโครงการงบประมาณ ม.๙(๓)

แผนยุทธศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คู่มือหรือคำสั่ง ม.๙(๔)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ วรรคสอง ม.๙(๕)

มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ม.๙(๗)

มติ ครม. วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ : การยืมตัวข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ

มติ ครม.วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามไปงบประมาณ...โครงการบ้านพักผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จังหวัดปทุมธานี

มติ ครม.วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันผกผันข้ามไปงบประมาณ...โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ ๑

มติ ครม.วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ : ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

มติ ครม. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ : ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษาฯ

มติ ครม. วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ : ขอถอนร่างกฏกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ครม. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ : รายงานผลการประกวดราคาค่าก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ ๑

มติ ครม. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ : ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐอื่น ตามนัยมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มติ ครม. วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

มติ ครม. วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ : ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติ ครม. วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔ : การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย แบบที่ ๑๔

มติ ครม. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ : ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปเป็นของมูลนิธิจุฬาภรณ์)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ม.๙(๘)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร. ๑)

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

การให้บริการประชาชน

สถิติการให้บริการ

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

จัดซื้อ จัดจ้าง

ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒

การติดตามและประเมินผล

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนประจำปี

การบริหารงานของหน่วยงาน

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

ประกาศเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานวิจัย

แบบคำร้อง

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แบบอุทธรณ์ คำขอข้อมูลข่าวสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์