ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

background


image widget
image widget
image widget
image widget


โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับแนวหน้า (Frontier) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือสหสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนองพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะ "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" และองค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นใช้การค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


ปัจจุบันอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเมื่อแล้วเสร็จจะประกอบไปด้วยสถานการพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้า ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก สำนักงานมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย และสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย จะมีห้องปฏิบัติการและห้องการเรียนรู้ขนาดต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร และมีหน่วยวิจัยแกนนำ (Core Research Unit) ที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายระดับโลก เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ระดับแนวหน้า ตามวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุาภรณ์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูงระดับสากล และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สมดังพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์