มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

background
image widget
image widget
image widget
image widget
image widget
image widget
image widget


“…อยากให้มูลนิธิระดมทุนไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับคนที่มีฐานะดีและเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทย มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังของประเทศต่อไป…”


พระดำรัส
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์อุปถัมภ์ ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสถึงพระประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ความว่า "เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ช่วยหารายได้สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์นี้ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รัก นอกจากนั้น ทรงตั้งพระทัยให้มูลนิธินี้ ระดมทุนไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับคนที่มีฐานะดี ในการทำงานของมูลนิธินี้ ขอให้กรรมการทุกท่านช่วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และโปรดให้ทำงานประสานกับมูลนิธิและหน่วยงานอื่นที่ได้ทรงจัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง เป็นต้น เพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทย มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังของประเทศต่อไป"

​​​​​​​

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Bhadra Maharajanusorn Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana" สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เลขที่ ๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ จดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล เลขที่ ๙๗๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กำหนดระเบียบมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในประอุปถัมภ์ฯ ว่าด้วยวิธีการดำเนินงาน และข้อปฏิบัติของกิจการมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งกรรมการ และผู้จัดการมูลนิธิ เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อมูลนิธิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในข้อบังคับเพื่อให้สามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มเติมกรรมการและแก้ไขที่อยู่ของมูลนิธิเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒


วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ข้อบังคับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดังต่อไปนี้

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสังคมศาสคร์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหรือบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จำเป็นตามสมควร ตลอดจน จัดหาและมอบอวัยวะเทียมให้แก่ผู้ยากไร้ที่มีความจำเป็น

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการและหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศล และองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันเพื่อสาธารณประโยชน์

๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ก่อตั้งและลงทุนร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการดำเนินการกิจการเพื่อสังคม

๓.๕ ให้ทุนการศึกษาและการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ทุนส่งเสริมคณาจารย์สาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๖ ร่วมมือ ส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศล สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือสถานพยาบาลของรัฐอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.๑ - ข้อ ๓.๕


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ที่ Facebook มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์