background

ข่าวสารและกิจกรรม

Image

ข่าวสารน่ารู้

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันมหิดล ๒๕๖๕

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

งานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล NFT ขององค์สิริศิลปิน "SIRISINLAPIN Meta Art for Life"

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

รจภ.จับมือ ๕๒ หน่วยงาน เชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังแรงงาน ด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๙ ก.ย. ๒๕๖๕

เชิญร่วมบริจาคสะสม NFT ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “เสือ” ขององค์สิริศิลปิน

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

กิจกรรมเสวนาให้ความรู้และรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒ ก.ย. ๒๕๖๕

การบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เดือนกันยายน ๒๕๖๕

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อผู้ป่วยยากไร้และพัฒนาบริการทางการแพทย์ สิงหาคม ๒๕๖๕

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๒๒ ส.ค. ๒๕๖๕

ขอพระราชทานพระวินิจฉัยสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นจากทั่วโลก เพื่อรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

+ ดูเพิ่มเติม
Image

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

เปิดตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้อ่านฟรี กระจายองค์ความรู้ตามแผนปฏิรูปประเทศ

+ ดูเพิ่มเติม
background

ปฏิทินกิจกรรม