background

การบริหารงาน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และจัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ราชวิทยาลัยฯ ดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

ประกาศความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เป็นการให้รายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุ ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับประกาศความเป็นส่วนตัวอื่นเพิ่มเติม เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดที่อาจไม่ครอบคลุมอยู่ในประกาศเหล่านี้

๑. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) (สำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล) **
๒. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) (สำหรับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์) **
๓. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) (สำหรับผู้มีส่วนได้เสีย) **
๔. ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE) (สำหรับนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) **

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านไว้ในรูปแบบของคุกกี้ ซึ่งนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านอนุญาตให้เราใช้คุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (cookies)  คือแฟ้มข้อมูล (file) ขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์ของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและการปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

๒. การใช้คุกกี้

เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้บริการ และวิเคราะห์การใช้งานของท่านบนบริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านคุกกี้ เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงจดจำผู้ใช้งาน เช่น เพื่อให้สามารถระบุตัวตนได้ว่าท่านคือผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนไว้บนบริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือเพื่อเก็บการตั้งค่าหรือข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้  ตลอดจนเพื่อเรียนรู้ว่าผู้ใช้บริการใช้บริการใด หรือหน้าใดบนเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่วนใดของบริการที่เป็นที่นิยมที่สุด เป็นต้น

๓.ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

คุกกี้ที่มีความจำเป็น : คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ : คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แต่จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้บริการเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และวิจัย : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อติดตามและปรับปรุงบริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเพื่อช่วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หาข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวิจัยและพัฒนาบริการหรือระบบใหม่ ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้ช่วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าใจได้ดีขึ้นว่าท่านใช้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างไร และช่วยให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของท่านหรือผู้ใช้อื่นบนบริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงเวลาที่ท่านใช้งานบริการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในแต่ละครั้ง ตลอดจนหน้าใดและระบบใดบ้างที่ท่านเข้ามาใช้บริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔. การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถบริหารจัดการหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนบราวเซอร์ ในการยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้

๕. การเชื่อมต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์

บางบริการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวิดีโอที่มาจากเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้

๖. การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้ว