ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

background
image widget
image widget
image widget

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ภายหลังเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์” เสด็จเข้าทอดพระเนตรบริเวณภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์พักพงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงโชว์ของสุนัข ตามลำดับ 

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด "นครชัยบุรินทร์" อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน โดยเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาลงภรณ์ ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ บนถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รองรับสุนัขได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน  ร่วมให้การบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัขตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายในศูนย์มีอาคารต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อาคารอำนวยการ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารแรกรับ อาคารพักอาศัย รวมถึงอาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก 

สำหรับสุนัขจรจัดที่จะมาเข้ารับบริการในศูนย์ฯ ต้องผ่านการคัดกรองจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดก่อน เพื่อตรวจรักษาเบื้องต้น และฝังไมโครชิพบันทึกข้อมูล โดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นศูนย์ฯ จะคัดแยกเพื่อนำสุนัขจรจัดไปดูแลและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสม สามารถเชื่อฟังคำสั่งอย่างง่าย เพื่อให้สัตว์จรจัดมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผู้ที่มีความประสงค์ขออุปถัมภ์สุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถนำสุนัขไปเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน 

image widget
image widget

๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ณ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ภายหลังเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์” เสด็จเข้าทอดพระเนตรบริเวณภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และการแสดงโชว์ของสุนัข ตามลำดับ 

image widget
image widget

image widget

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระประสงค์ให้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ เป็น "ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์" เพื่อรองรับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ที่ถูกทอดทิ้งในอนาคต 

background

โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ พอว์ อิท ฟอร์เวิร์ด เพื่อศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

๐๑

โครงการ พอว์ อิท ฟอร์เวิร์ด เพื่อศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์

arrow_forward