background

บริจาคกับเรา

ให้ด้วยความเมตตา กรุณาด้วยการแบ่งปัน

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

background

โครงการอื่นๆ

สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต”

๐๑

สติ๊กเกอร์ไลน์ภาพฝีพระหัตถ์หลากลาย หลายชีวิต ชุด “สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต”

chevron_right
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสืบสานพระปณิธานองค์ “สิริศิลปิน”

๐๒

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมสืบสานพระปณิธานองค์ “สิริศิลปิน”

chevron_right
พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ที่ระลึก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

๐๓

พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ที่ระลึก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

chevron_right
ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๐๔

ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

chevron_right
ก้าวผ่าน COVID-๑๙ ไปด้วยกัน

๐๕

ก้าวผ่าน COVID-๑๙ ไปด้วยกัน

chevron_right
“กำลังใจ” พลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

๐๖

“กำลังใจ” พลังอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง

chevron_right
บริจาคให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมทบทุนสานต่อ พระปณิธาน

๐๗

บริจาคให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมทบทุนสานต่อ พระปณิธาน

chevron_right

ช่องทางการบริจาคอื่นๆ เพิ่มเติม