พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๗ ก.ค. ๒๕๖๕ | การดู ๗๔๖๗ ครั้ง

image widget


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.  โดยมีอุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกและทรงฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กรรมการประจำส่วนงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จากนั้น เสด็จเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ และประทับพระเก้าอี้

image widget
image widget

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎร โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์ แก่หน่วยงานและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อพระราชทาน ความช่วยเหลือในการเข้าถึงการรักษาโรค อีกทั้ง พระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในทุกมิติ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงรับการถวายตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์เกียรติยศ ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ปรมัตถ์” ตามที่สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอพระราชทานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายแขนง มีผลงานเป็นเลิศทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ทรงมีคุโณปการคุณแก่วงวิชาการอย่างยวดยิ่ง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และเพื่อให้จารึกแห่งพระเกียรติคุณสูงสุดสืบไป


image widget


ทั้งนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กราบทูลสำนึกในพระกรุณาธิคุณเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ปรมัตถ์ และขอพระราชทานเบิกอธิการบดีและคณบดี เพื่อกราบทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๖๓ คน เข้าพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ ได้แก่

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ระดับปริญญาเอก ๑๓ คน ระดับปริญญาโท ๓๕ คน

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ระดับปริญญาโท ๑ คน ระดับปริญญาตรี ๑๐๖ คน และ

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระดับปริญญาโท ๘ คน


image widget
image widget


ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่และพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีการผลิตและสร้างบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน จึงทรงมีพระดำริให้พัฒนาต่อยอดโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัยขั้นสูง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาล สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสาขาที่ขาดแคลน ให้มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธาน โดยได้พัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งมุ่งปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาของ ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยเปิดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า


"ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการในสาขาที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา

และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จผลตามหลักสูตร กล่าวได้ว่า นอกจากปริญญาบัตร จะเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ

คือความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้ว ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณสมบัติ คือคุณลักษณะและคุณงามความดีที่แต่ละคนมีอยู่ด้วย

บัณฑิตทุกคน เมื่อได้ระลึกถึงความสำคัญของปริญญาบัตรดังนี้แล้ว จึงควรจะได้ตระหนักว่า แต่ละคนมีเกียรติที่จะต้องรักษา

ทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชาติบ้านเมือง

หากบัณฑิตระลึกได้และปฏิบัติได้จริง แต่ละคนก็จะมีความเจริญมั่นคงในชีวิตและเป็นผู้สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้

สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของความเป็นบัณฑิตทุกประการ"


background image widget
background

ปฏิทินกิจกรรม