สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNES

๑ ก.ย. ๒๕๖๖ | การดู ๑๐๐๘ ครั้ง

image widget


สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.  โดยมีนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และพระราชทานพระวโรกาสให้นายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ และนำคณะกรรมการจัดงานนิทรรศการฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึก จำนวน ๑๕ ราย จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์นิทรรศการ เมตตา” LOVING KINDNESS และบรรยากาศของผู้เข้าชมนิทรรศการฯ จากนั้นเสด็จลง ณ พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ชั้น ๑ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ในการนี้ ทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจ ณ ประติมากรรมเสือ พยัคฆ์รักษ์วารี และทรงติดสติกเกอร์รูปหัวใจบนภาพวาดฝีพระหัตถ์เสือเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการเปิดนิทรรศการฯ โอกาสนี้ ทรงลงพระนามบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ เสือร้องไห้ และทอดพระเนตรนิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNESS พร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์การกุศลจากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ของมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สำหรับนิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNESS  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติองค์สิริศิลปิน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จัดแสดงขึ้น ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายเกี่ยวกับมุมมองชีวิตประจำวันในอิริยาบถต่าง ๆ ท่ามกลางความสุขสงบ ความเกื้อกูลกันระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ การทรงงานศิลปะขององค์สิริศิลปิน ประกอบด้วยศิลปะหลากหลายแขนง ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสมและศิลปะการจัดวาง (Installation Art) ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นการสะท้อนธรรมชาติจากศิลปะที่ทรงใช้ทักษะความชำนาญจากการมองชีวิตในธรรมชาติ โดยมิได้มุ่งหมายแสดงออกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่เห็น แต่เป็นการแสดงออกถึงสุนทรียภาพทางความคิดและถ่ายทอดอารมณ์จากความรู้สึกภายในที่เหนือความเป็นจริง นิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNESS แบ่งพื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น ๑ ให้เป็นการจัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำเสนอเรื่องราวของ เสือ เป็นหลัก ชั้น ๒ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด ผีเสื้อและดอกไม้ ชั้น ๓ จัดแสดงผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์และผลงานขยายจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด นกฮูกและคุณไหมทอง สุนัขทรงเลี้ยง และชั้น ๔ จัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพในผลงานด้านต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดำริฯ ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาราษฎร โดยทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชน ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือโครงการสุขอนามัยต่าง ๆ ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากและด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานศิลปะหลากหลายแขนง ซึ่งแสดงให้เห็นการสะท้อนความสมดุลของชีวิตในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดความงดงามที่สะท้อนความมีเมตตาต่อกันผ่านการแสดงออกทางแววตาของเสือที่ทรงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานภาพฝีพระหัตถ์หลายร้อยผลงาน นับเป็นการสร้างสุนทรียศาสตร์นำศิลป์สู่ชีวิตในทุกมิติอย่างสมบูรณ์

​​​​​​​
​​​​​​​ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะขององค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดความงดงามผ่านนิทรรศการ เมตตา LOVING KINDNESS ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชม ๕๐ บาทต่อท่าน นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสเข้าชมฟรี สอบถามข้อมูล โทร ๐๙ ๖๘๗๙ ๙๐๔๔ , ๐๙ ๖๑๔๕ ๖๒๔๙ หรือ Facebook : หอศิลป์ทิพย์พิมาน

background

ปฏิทินกิจกรรม