ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการประเมินระดับสูงสุดเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๑๖๕๘ ครั้ง

image widget


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

      


​​​​​​​ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวในสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นับเป็นเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับสูงสุดจากเกณฑ์การพิจารณาองค์กรคุณธรรม ๓ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับที่ ๒ องค์กรคุณธรรม และระดับที่ ๓ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ


ความร่วมมือของผู้บริหารและบุคลากรทุกภาคส่วนในการสร้างจริยธรรมในองค์กร รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมระดับที่ ๑ “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพัฒนาก้าวข้ามระดับที่ ๒ ไปสู่ระดับที่ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  นำความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง 

​​​​​​​

image widget
background

ปฏิทินกิจกรรม