ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการประเมินสูงสุดเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น”

๓ มี.ค. ๒๕๖๖ | การดู ๑๖๔๓ ครั้ง

image widget


นายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖๒๕๗๐) และพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ ๕ ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการประเมินให้เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นซึ่งเป็นองค์กรเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก ๘๓ องค์กรคุณธรรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จนได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง


ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๖ นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศเจตจำนงที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่ง การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดมั่นใน คุณธรรมหลักทั้ง ๕ ประการ อันประกอบด้วย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความพอเพียง และความมีจิตอาสาโดยผู้บริหารและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในทุกระดับทุกส่วนงานจะมุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับคุณธรรมหลักขององค์กร เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบไป

background

ปฏิทินกิจกรรม