ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการประเมินให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปี ๒๕๖๖

๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ | การดู ๗๗ ครั้ง

image widget

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    โดยมีนางรุ่งรัตนา บุญหลง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร การนี้ นางมุกดา คุปตอาภากุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ารับมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุม ๑๐๙ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม จึงได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “สังคมคุณธรรม” เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงมีนโยบายและกำหนดแนวทางพร้อมตัวชี้วัดในการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมขึ้น โดยในปี ๒๕๖๖ ได้ประกาศเกณฑ์การประเมิน ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากมีจำนวนหน่วยงานในสังกัดได้รับการประเมินเป็นระดับ “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” มากกว่า ๗๐% ของจำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน จึงทำให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ด้วย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เข้ารับการประเมินและผลการประเมิน มีดังนี้


​​​​​​​
๑. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์                     ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๒. สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์      ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน     ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๔. วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี     ระดับ องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๕. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ระดับ องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยึดมั่นในการดำเนินงานตาม หลักธรรมาภิบาลและดัชนีคุณธรรมขององค์กร ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมตามปรัชญา “ เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต ” ซึ่งการได้รับยกย่องชูเกียรติให้เป็น “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งนี้นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง

image widget
background

ปฏิทินกิจกรรม