ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี ๒๕๖๗

๑ มี.ค. ๒๕๖๗ | การดู ๓๓๗ ครั้ง


ขอเชิญผู้มาติดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  โดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. สแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ หรือกดลิงก์
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/fw94e1

๒. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP
๓. นำรหัส OTP กรอกช่อง "ระบุรหัสยืนยัน" และกดเข้าสู่ระบบ
๔. ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) จนครบทุกข้อ
๕. กดส่งแบบประเมิน

หมายเหตุ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบ Integrity and Transparency Assessment System: ITAS ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้น 
การประเมินดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ในภาพรวม โดยไม่มีการนำผลไปเชื่อมโยงข้อมูลและไม่แสดงผลรายบุคคล การแสดงความเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

background

ปฏิทินกิจกรรม