ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรรและขั้นตอนการขอรับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑

๙ มิ.ย. ๒๕๖๔ | การดู ๒๑๕๕๒๗ ครั้ง

image widget
image widget


     ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร“วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑     


          ๑. เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ข้อ ๕)  องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ ๑ ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ


          ๒. องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา ๑๕ เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร


          ๓. องค์กร/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน ๑๐% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป 


          ๔. องค์กร/หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด  


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ ๘๘๘ บาท
*อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร/หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน


สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่ ๒ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว  
        ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ ๑ (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น)     


๑. องค์กรและหน่วยงานลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 


  เอกสารนิติบุคคลประกอบการยื่นแจ้งความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกผ่านระบบออนไลน์  
- หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม
 หมายเหตุ: สำหรับองค์กรที่เคยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์มาแล้วก่อนหน้านั้น ขอให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลำดับจัดสรรโควต้าต่อไป


๒. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา ๕ วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์


๓. คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน


๔. องค์กรและหน่วยงาน ทำสัญญาพร้อมชำระเงิน ตามเงื่อนไขข้อตกลง


๕. องค์กรและหน่วยงาน อัพโหลดรายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข้าสู่ระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรอการกระจายวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ไปยังสถานพยาบาลที่ได้เลือกไว้ตามรอบการจัดส่งที่กำหนด
 

  การเตรียมข้อมูลลงทะเบียนก่อนฉีดสำหรับองค์กรและหน่วยงาน  
- เตรียมไฟล์รายชื่อผู้รับวัคซีนตาม Format ที่ได้รับแจ้งจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- อัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเพื่อลงทะเบียนเข้าระบบตามโควต้าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในบัญชีของบริษัท


๖. ผู้ที่มีรายชื่อในระบบเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่องค์กรได้เลือกประสานไว้ตามวันเวลาที่กำหนด


  วันที่ให้บริการฉีดวัคซีน  
- สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลผู้เข้าฉีดวัคซีนโดยใส่รหัสบัตรประชาชนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- สถานพยาบาลสแกนบาร์โค้ดวัคซีนเพื่อบันทึก lot number ยาให้กับผู้เข้ารับการฉีด
 
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะสามารถเช็กข้อมูลการได้รับวัคซีนตัวเลือก ผ่านระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขได้เช่นกัน


 
การจัดสรร ระยะที่ ๑ วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน
สอบถามโทร ๐ ๒๕๗๖ ๖๘๓๓-๓๕
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

 เอกสารและข้อมูลองค์กร ในการลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ ๑ (สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น.


     ๑. ข้อมูลองค์กร/หน่วยงาน

          - ประเภทการดำเนินธุรกิจ 

          - สถานที่ตั้งสถานประกอบการ

          - หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ (ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน ๑๐ MB)

          - ข้อมูลผู้บริหารสูงสุด/ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน ๑๐ MB)

          - ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงานโครงการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (ในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน ๑๐ MB)

     ๒. จำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับการจัดสรร 

     ๓. กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน (ยังไม่ต้องส่งแจ้งรายชื่อในขั้นตอนนี้)

     ๔. เลือกสถานพยาบาลที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือก


การจัดสรร วัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ ๑ ประชาชนฉีดฟรี องค์กรหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนวัคซีนเพื่อท่าน

สอบถามโทร ๐ ๒๕๗๖ ๖๘๓๓-๓๕ 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


​​​​​​​


ข้อมูลประกันภัยสำหรับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"​​​​​​​​​​​​​​

เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรวัคซีนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามนโยบายของ ศบค. ในการจัดสรรวัคซีน ขอให้ทุกองค์กรและหน่วยงานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ ๑ มาแล้ว ยื่นเอกสารรับรองเพิ่มเติมเพื่อมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรในชุดแรก ตามหลักเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้

image widget

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
• เอกสารทำแผนจัดลำดับกลุ่มก่อนหลังในการจัดสรรวัคซีนพร้อมจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มสถานการศึกษา กลุ่มอาชีพบริการ (อาหาร ตลาด สถานบริการ เป็นต้น) กลุ่มภาคการผลิต กลุ่มการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น

• หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเรื่องความจำเป็นในการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก และเห็นชอบลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพหรือกิจกรรมที่จำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่นท่าน ตามหนังสือ

• หนังสือรับรองว่าท่านใช้งบประมาณตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในแนวทางการใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นของท่านเพื่อจัดหาวัคซีนตัวเลือกตามประกาศหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

• หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

• เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก

องค์กรนิติบุคคลอื่น ๆ 
• หนังสือรับรองนิติบุคคล หุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม

• เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก โดยจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมมาที่ อีเมล :  [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อดำเนินการจัดสรร ในชุดแรกต่อไป (การยื่นเอกสารประกอบครบถ้วนจะทำให้กระบวนการพิจารณาจัดสรรวัคซีนสำหรับหน่วยงานท่านรวดเร็วขึ้น)

สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกในระยะที่ ๑ จะต้องชำระเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวนของมูลค่าวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรและวัคซีนที่บริจาค ๑๐ % ภายใน ๓ วันทำการหลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการตอบรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกจากคณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

background

ปฏิทินกิจกรรม