ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๑

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๑๘๕๗๒๓ ครั้ง

image widget

หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ๙๙,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี๕๕,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๓๔,๓๔๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร๓๓,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา๒๙,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม๑๙,๐๐๐
เทศบาลนครนนทบุรี๑๔,๕๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง๑๒,๘๑๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี๑๒,๕๐๐
๑๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท๗,๘๒๙
๑๑เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา๕,๙๐๐
๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี๕,๖๓๐
๑๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย๕,๐๐๐
๑๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา๕,๐๐๐
๑๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร๔,๙๐๐
๑๖เทศบาลนครตรัง๔,๗๐๐
๑๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๔,๒๐๒
๑๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช๓,๘๐๐
๑๙เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์๓,๕๐๐
๒๐เทศบาลเมืองท่าโขลง๒,๕๕๕
๒๑องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี๑,๘๑๐
๒๒เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง๑,๕๕๐
๒๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร๑,๕๐๐
๒๔เทศบาลนครพิษณุโลก๑,๒๘๗
๒๕องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด๑,๒๓๕
๒๖เทศบาลตำบลบ้านใหม่อ.เมืองปทุมธานีจ.ปทุมธานี๘๑๕
๒๗องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว๗๖๐
๒๘องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี๖๖๘
๒๙เทศบาลเมืองเบตง๖๐๐
๓๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน๕๐๐
๓๑องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง๔๔๙
๓๒องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี๓๙๑
๓๓เทศบาลเมืองสุโขทัย๒๐๐
๓๔องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า๑๘๖
๓๕องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ๑๓๕
๓๖องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี๑๒๑
๓๗เทศบาลตำบลพนมทวน๑๑๒
๓๘องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา๘๗
๓๙องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง๘๕
๔๐องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล๘๐
๔๑องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย๗๘
๔๒เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย๗๒
๔๓องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง ๗๐
๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก ๕๖
๔๕องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี๕๑
๔๖องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย๔๔
๔๗องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน๔๒
๔๘เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี๓๔
๔๙องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่๓๐
๕๐องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี๓๐
๕๑องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา๒๙
๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี๒๐
๕๓เทศบาลตำบลลำใหม่๒๐
๕๔องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
รวม ๕๔ องค์กร๓๗๕,๓๒๐


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว 

จำนวน ๕๔ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๗๕,๓๒๐  คน  

โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  ที่นี่ Click

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/


ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร


๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น  หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป


๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีนเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )


๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐

​​​​​​​

image widget
 หน่วยงาน๑ แผนจัดลำดับ
กลุ่มก่อนหลัง
๒ หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัด
๓ หนังสือรับรองการใช้งบ ประมาณตามแนวทางของกระทรวง
มหาดไทย
๔ หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศบค.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม๖ หมายเลขโทรศัพท์
มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล 
เทศบาลตำบลคลองพระอุดม    //
เทศบาลตำบลตลาดเขต    //
เทศบาลตำบลทับสะแก    //
เทศบาลตำบลท่าขนุน    //
เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก    //
เทศบาลตำบลเทพราช    //
เทศบาลตำบลเทพราช//  //
เทศบาลตำบลไทรโยค    //
เทศบาลตำบลธัญบุรี    //
๑๐เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย/   //
๑๑เทศบาลตำบลบางคล้า    //
๑๒เทศบาลตำบลบางพลี    //
๑๓เทศบาลตำบลบางสมัคร    //
๑๔เทศบาลตำบลบ้านกลาง    //
๑๕เทศบาลตำบลบ้านแดน    //
๑๖เทศบาลตำบลบ้านใหม่/   //
๑๗เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ    //
๑๘เทศบาลตำบลพระแท่น    //
๑๙เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา    //
๒๐เทศบาลตำบลโพนสา    //
๒๑เทศบาลตำบลม่วงชุม    //
๒๒เทศบาลตำบลรางหวาย    //
๒๓เทศบาลตำบลลาดหญ้า    //
๒๔เทศบาลตำบลลำนารายณ์ /  //
๒๕เทศบาลตำบลลำใหม่/   //
๒๖เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น    //
๒๗เทศบาลตำบลลูกแก    //
๒๘เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี    //
๒๙เทศบาลตำบลวังขนาย    //
๓๐เทศบาลตำบลวังโพธิ์    //
๓๑เทศบาลตำบลวังศาลา    //
๓๒เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ    //
๓๓เทศบาลตำบลสระลงเรือ    //
๓๔เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม    //
๓๕เทศบาลตำบลสำรอง    //
๓๖เทศบาลตำบลหนองขาว    //
๓๗เทศบาลตำบลหนองตากยา  ////
๓๘เทศบาลตำบลหนองปลาไหล//  //
๓๙เทศบาลตำบลหนองรี    //
๔๐เทศบาลตำบลหนองลาน    //
๔๑เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย    //
๔๒เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว    //
๔๓เทศบาลตำบลห้วยกระเจา    //
๔๔เทศบาลตำบลเอราวัณ    //
๔๕เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์/   //
๔๖เทศบาลนครนครศรีธรรมราช /  //
๔๗เทศบาลนครปากเกร็ด  /////
๔๘เทศบาลเมืองพนัสนิคม/     
๔๙สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน/   //
๕๐สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงยืน      
๕๑สำนักงานเทศบาลตำบลทองผาภูมิ    //
๕๒สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน    //
๕๓สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง/// //
๕๔สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด  ////
๕๕สำนักงานเทศบาลตำบลหลุมดิน    //
๕๖สำนักงานเทศบาลตำบลหวายเหนียว /////
๕๗สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี    //
๕๘สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี/// //
๕๙สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห//  //
๖๐สำนักงานเทศบาลเมืองฉวาง//  //
๖๑สำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา//  //
๖๒สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ/// //
๖๓สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ   ///
๖๔สำนักงานเทศบาลเมืองท่่าช้าง/   //
๖๕สำนักงานเทศบาลเมืองท่าล้อ  ////
๖๖สำนักงานเทศบาลเมืองนครตรัง//  //
๖๗สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว/// //
๖๘สำนักงานเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา    //
๖๙สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ/ ////
๗๐สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง  ////
๗๑สำนักงานเทศบาลเมืองพนมทวน//  //
๗๒สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด/ ////
๗๓สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแสนสุข    //
๗๔สำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง /////
๗๕สำนักงานเทศบาลเมืองลาดสวาย// ///
๗๖สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี    //
๗๗สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน    //
๗๘สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง    //
๗๙สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างศิลา    //
๘๐องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา /  //
๘๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี    //
๘๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร    //
๘๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี      
๘๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ//  //
๘๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง/   //
๘๖องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม    //
๘๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี /////
๘๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์//  //
๘๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี/   //
๙๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/   //
๙๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา    //
๙๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร/ ////
๙๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี//  //
๙๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา//  //
๙๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ/   //
๙๖องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม    //
๙๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร/   //
๙๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี    //
๙๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี      
๑๐๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัย    //
๑๐๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง    //
๑๐๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี//  //
๑๐๓องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด//  //
๑๐๔องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง/   //
๑๐๕องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว/ ////
๑๐๖องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม/   //
๑๐๗องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง/   //
๑๐๘องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้    //
๑๐๙องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก//  //
๑๑๐องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน/   //
๑๑๑องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล/   //
๑๑๒องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล/     
๑๑๓องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน    //
๑๑๔องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย/   //
๑๑๕องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง/ ////
๑๑๖องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา / / //
๑๑๗องค์การบริหารส่วนตำบลท่่าเสา/   //
๑๑๘องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกต/   //
๑๑๙องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด/ / //
๑๒๐องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม นครปฐม    //
๑๒๑องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา    //
๑๒๒องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่/   //
๑๒๓องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล/   //
๑๒๔องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก   ///
๑๒๕องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี/   //
๑๒๖องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์/   //
๑๒๗องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว/   //
๑๒๘องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย/   //
๑๒๙องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย/   //
๑๓๐องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล//  //
๑๓๑องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม    //
๑๓๒องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ไทรโยค//  //
๑๓๓องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่/   //
๑๓๔องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่/     
๑๓๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ/ / //
๑๓๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้า/ / //
๑๓๗องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน /   //
๑๓๘องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง//  //
๑๓๙องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย/   //
๑๔๐องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม/// //
๑๔๑องค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น/   //
๑๔๒องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา    //

หมายเหตุ  ช่องที่มีเครื่องหมาย / หมายถึงส่งเอกสารแล้ว  ส่วนช่องว่างหมายถึงยังไม่ได้ส่งเอกสาร


โอกาสสุดท้ายสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งเอกสารมาที่อีเมล [email protected]  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.


เอกสารที่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องยื่นประกอบการขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม
(ประกาศเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)


๑. เอกสารทำแผนการจัดลำดับกลุ่มก่อนหลังในการกระจายวัคซีนให้ประชาชนในท้องถิ่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://vaccine.cra.ac.th กดปุ่ม “สำหรับ อปท. ยื่นแบบฟอร์มแผนการจัดลำดับกลุ่มการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น”  หรือกด ที่นี่ Click

๒. หนังสือรับรองเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเรื่องความจำเป็นในการขอจัดสรรวัคซีนตัวเลือก และเห็นชอบลำดับความสำคัญของกลุ่มอาชีพหรือกิจกรรมที่จำเป็นในการควบคุมการแพร่ระบาดในท้องถิ่นท่าน ตามหนังสือ 

๓. หนังสือรับรองว่าท่านใช้งบประมาณตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในแนวทางการใช้เงินงบประมาณของท้องถิ่นของท่านเพื่อจัดหาวัคซีนตัวเลือกตามประกาศหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

๔. หนังสือยืนยันว่าการดำเนินการขอจัดสรรวัคซีนของท่านเป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม 

๖. หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล สำหรับการจัดส่ง SMS ยืนยันการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์การจัดสรรวัคซีนตัวเลือก


image widget
 ลำดับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน
ที่ได้รับการจัดสรร
(คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง๒๑,๗๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา๑๘,๘๓๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี๑๘,๐๐๐
เทศบาลนครขอนแก่น๑๗,๐๐๐
เทศบาลตำบลบางปู๑๖,๒๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๒,๐๐๐
เทศบาลนครหาดใหญ่๘,๐๐๐
เทศบาลเมืองบางแก้ว๕,๓๘๐
เทศบาลตำบลท่ายาง๔,๖๐๐
๑๐เทศบาลนครยะลา๓,๙๑๐
๑๑องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด๒,๕๐๐
๑๒เทศบาลนครแหลมฉบัง๒,๕๐๐
๑๓เทศบาลตำบลบ้านกลาง๑,๘๖๐
๑๔เทศบาลเมืองแสนสุข๑,๔๐๐
๑๕เทศบาลเมืองศรีราชา๑,๐๓๐
๑๖เทศบาลเมืองพนัสนิคม๑,๐๓๐
๑๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๑,๐๐๐
๑๘เทศบาลเมืองชะอำ๑,๐๐๐
๑๙องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ๙๐๐
๒๐เทศบาลเมืองคลองแห๘๕๐
๒๑เทศบาลเมืองบางคูวัด๘๓๙
๒๒องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน๘๐๐
๒๓เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น๗๔๕
๒๔เทศบาลเมืองศรีสะเกษ๖๙๓
๒๕เทศบาลเมืองสะเตงนอก๖๗๐
๒๖เทศบาลเมืองบางกะดี๖๔๐
๒๗เทศบาลเมืองลาดสวาย๔๘๖
๒๘เทศบาลเมืองปากแพรก๔๗๐
๒๙เทศบาลตำบลลาดขวาง๓๘๐
๓๐เทศบาลเมืองกาญจนบุรี๓๖๐
๓๑องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ๓๔๐
๓๒องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน๓๒๐
๓๓เทศบาลตำบลท่ามะขาม๒๖๐
๓๔เทศบาลตำบลท่าไม้๒๒๐
๓๕อบต.ชะแล๒๑๐
๓๖เทศบาลตำบลหนองปลาไหล๑๗๒
๓๗องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก๑๔๙
๓๘เทศบาลตำบลหนองบัว๑๐๐
๓๙อบต.อุโลกสี่หมื่น๑๐๐
๔๐เทศบาลตำบลบ้านแดน๘๘
๔๑องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ๗๐
๔๒องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด๖๒
๔๓เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น๕๐
๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน๔๗
๔๕องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์๓๓
๔๖องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา๒๐
๔๗องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก๒๐
๔๘องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ๑๕
๔๙เทศบาลตำบลหวายเหนียว๑๒
๕๐องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน๑๐
๕๑อบต.วังด้ง
๕๒องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
รวมได้รับการจัดสรร ๕๒ หน่วยงาน๑๔๘,๐๘๒


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔๘,๐๘๒ คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  ที่นี่ Click

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/


สำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  (ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร


๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.  หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป


๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )


๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

​​​​​​​

background

ปฏิทินกิจกรรม