ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๒

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๘๘๓๑๘ ครั้ง

image widget
 ลำดับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน
ที่ได้รับการจัดสรร
(คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง๒๑,๗๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา๑๘,๘๓๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี๑๘,๐๐๐
เทศบาลนครขอนแก่น๑๗,๐๐๐
เทศบาลตำบลบางปู๑๖,๒๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๒,๐๐๐
เทศบาลนครหาดใหญ่๘,๐๐๐
เทศบาลเมืองบางแก้ว๕,๓๘๐
เทศบาลตำบลท่ายาง๔,๖๐๐
๑๐เทศบาลนครยะลา๓,๙๑๐
๑๑องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด๒,๕๐๐
๑๒เทศบาลนครแหลมฉบัง๒,๕๐๐
๑๓เทศบาลตำบลบ้านกลาง๑,๘๖๐
๑๔เทศบาลเมืองแสนสุข๑,๔๐๐
๑๕เทศบาลเมืองศรีราชา๑,๐๓๐
๑๖เทศบาลเมืองพนัสนิคม๑,๐๓๐
๑๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๑,๐๐๐
๑๘เทศบาลเมืองชะอำ๑,๐๐๐
๑๙องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ๙๐๐
๒๐เทศบาลเมืองคลองแห๘๕๐
๒๑เทศบาลเมืองบางคูวัด๘๓๙
๒๒องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน๘๐๐
๒๓เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น๗๔๕
๒๔เทศบาลเมืองศรีสะเกษ๖๙๓
๒๕เทศบาลเมืองสะเตงนอก๖๗๐
๒๖เทศบาลเมืองบางกะดี๖๔๐
๒๗เทศบาลเมืองลาดสวาย๔๘๖
๒๘เทศบาลเมืองปากแพรก๔๗๐
๒๙เทศบาลตำบลลาดขวาง๓๘๐
๓๐เทศบาลเมืองกาญจนบุรี๓๖๐
๓๑องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ๓๔๐
๓๒องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน๓๒๐
๓๓เทศบาลตำบลท่ามะขาม๒๖๐
๓๔เทศบาลตำบลท่าไม้๒๒๐
๓๕อบต.ชะแล๒๑๐
๓๖เทศบาลตำบลหนองปลาไหล๑๗๒
๓๗องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก๑๔๙
๓๘เทศบาลตำบลหนองบัว๑๐๐
๓๙อบต.อุโลกสี่หมื่น๑๐๐
๔๐เทศบาลตำบลบ้านแดน๘๘
๔๑องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ๗๐
๔๒องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด๖๒
๔๓เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น๕๐
๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน๔๗
๔๕องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์๓๓
๔๖องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา๒๐
๔๗องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก๒๐
๔๘องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ๑๕
๔๙เทศบาลตำบลหวายเหนียว๑๒
๕๐องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน๑๐
๕๑อบต.วังด้ง
๕๒องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ
รวมได้รับการจัดสรร ๕๒ หน่วยงาน๑๔๘,๐๘๒


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๒ หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๔๘,๐๘๒ คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป ดาวน์โหลดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร  ที่นี่ Click

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/


สำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  (ตามประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป


ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร


๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.  หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป


๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  ( ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )


๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ /นักบวช

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

​​​​​​​

background

ปฏิทินกิจกรรม