ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๔

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๑๐๔๗๒๒ ครั้ง

image widget

ลำดับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวน
ที่ได้รับการจัดสรร
(คน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ๑๓๓,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๑๕,๖๖๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี๖๗,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร๖๕,๕๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง๖๒,๓๕๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี๖๐,๐๐๐
เทศบาลเมืองบางแก้ว๔๐,๘๕๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม๓๖,๐๐๐
เทศบาลนครนนทบุรี๓๕,๕๐๐
๑๐เทศบาลนครขอนแก่น๓๕,๐๐๐
๑๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี๓๒,๕๒๔
๑๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี๓๑,๕๐๐
๑๓องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด๓๐,๕๐๐
๑๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง๒๘,๓๐๐
๑๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๒๘,๐๐๐
๑๖เทศบาลเมืองลัดหลวง๒๖,๘๘๐
๑๗เทศบาลเมืองหัวหิน๒๔,๕๐๐
๑๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก๒๒,๘๒๑
๑๙เทศบาลเมืองท่าโขลง๒๑,๔๙๖
๒๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา๒๐,๐๐๐
๒๑เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์๒๐,๐๐๐
๒๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๒๐,๐๐๐
๒๓อบจ.ปราจีนบุรี๑๗,๖๕๙
๒๔เทศบาลนครตรัง๑๗,๓๐๐
๒๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท๑๗,๑๗๑
๒๖เทศบาลตำบลบางปู๑๖,๘๐๐
๒๗เทศบาลนครปากเกร็ด๑๕,๖๐๐
๒๘เทศบาลนครอุดรธานี๑๔,๐๐๐
๒๙เทศบาลนครหาดใหญ่๑๓,๕๐๐
๓๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑๓,๔๗๗
๓๑เทศบาลนครแหลมฉบัง๑๓,๐๐๐
๓๒เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา๑๐,๒๐๐
๓๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี๘,๐๐๐
๓๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๗,๙๐๐
๓๕เทศบาลนครยะลา๕,๕๕๐
๓๖เทศบาลนครนครศรีธรรมราช๕,๕๐๐
๓๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน๕,๐๐๐
๓๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี๕,๐๐๐
๓๙เทศบาลเมืองศรีราชา๔,๙๗๐
๔๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช๔,๒๐๐
๔๑เทศบาลเมืองสะเตงนอก๔,๐๓๐
๔๒เทศบาลเมืองชะอำ๓,๖๕๐
๔๓เทศบาลนครรังสิต๓,๕๐๐
๔๔เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง๓,๓๕๐
๔๕เทศบาลตำบลคลองพระอุดม๓,๒๕๐
๔๖เทศบาลเมืองศรีสะเกษ๓,๑๒๐
๔๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร๓,๐๐๐
๔๘เทศบาลตำบลท่ายาง๒,๙๐๐
๔๙เทศบาลเมืองบางคูวัด๒,๘๐๒
๕๐เทศบาลเมืองคลองแห๒,๗๘๖
๕๑สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ๒,๗๓๕
๕๒องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก๒,๖๗๐
๕๓เทศบาลเมืองอ่างทอง๒,๕๕๐
๕๔เทศบาลเมืองลาดสวาย๒,๔๘๐
๕๕องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน๒,๔๐๐
๕๖องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ๒,๔๐๐
๕๗เทศบาลนครพิษณุโลก๒,๓๘๘
๕๘องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์๒,๒๗๐
๕๙เทศบาลตำบลหมูสี๒,๒๕๒
๖๐เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี๒,๒๕๐
๖๑เทศบาลตำบลบ้านกลาง๒,๒๔๐
๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี๒,๒๐๐
๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี๒,๑๖๔
๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี๒,๐๘๒
๖๕เทศบาลตำบลบางพลี๑,๘๐๕
๖๖เทศบาลตำบลบางพูน๑,๘๐๐
๖๗เทศบาลตำบลเสม็ด๑,๗๐๐
๖๘สำนักงานเทศบาลตำบลหลุมดิน๑,๖๕๐
๖๙เทศบาลเมืองแสนสุข๑,๖๐๐
๗๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง๑,๖๐๐
๗๑เทศบาลตำบลเทพราช๑,๕๖๐
๗๒เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น๑,๔๖๐
๗๓เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา๑,๔๕๐
๗๔เทศบาลตำบลท่าม่วง๑,๔๕๐
๗๕องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว๑,๔๔๐
๗๖เทศบาลเมืองพนัสนิคม๑,๓๗๐
๗๗เทศบาลเมืองเบตง๑,๒๐๐
๗๘องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง จ.นครสวรรค์๑,๑๗๕
๗๙เทศบาลตำบลท่ามะขาม๑,๑๔๐
๘๐องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี๑,๐๘๙
๘๑องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง๑,๐๘๙
๘๒สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา๑,๐๐๔
๘๓เทศบาลตำบลนายาง๑,๐๐๐
๘๔เทศบาลตำบลทับสะแก๑,๐๐๐
๘๕เทศบาลตำบลรางหวาย๙๓๙
๘๖องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม๙๒๓
๘๗องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา๙๐๐
๘๘องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า๘๘๐
๘๙องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก๘๖๐
๙๐เทศบาลตำบลม่วงชุม๘๕๕
๙๑อบต.ชะแล๗๖๓
๙๒เทศบาลตำบลท่าไม้๗๖๑
๙๓องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว๗๒๖
๙๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา๗๒๑
๙๕องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล๗๒๐
๙๖องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง๗๒๐
๙๗องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ๗๐๐
๙๘องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง๖๙๖
๙๙เทศบาลตำบลลาดขวาง๖๗๐
๑๐๐สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง๖๗๐
๑๐๑เทศบาลตำบลบางคล้า๖๖๙
๑๐๒เทศบาลเมืองบางกะดี๖๖๕
๑๐๓องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย๖๓๐
๑๐๔องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา๕๙๙
๑๐๕เทศบาลเมืองกาญจนบุรี๕๗๕
๑๐๖เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น๕๗๓
๑๐๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม๕๖๓
๑๐๘สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน๕๓๕
๑๐๙เทศบาลตำบลหนองปลาไหล๕๑๗
๑๑๐เทศบาลตำบลพระแท่น๕๑๐
๑๑๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา๕๐๐
๑๑๒เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ๕๐๐
๑๑๓เทศบาลเมืองอ่างศิลา๕๐๐
๑๑๔องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย๔๗๘
๑๑๕เทศบาลตำบลลูกแก๔๖๕
๑๑๖องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว๔๕๕
๑๑๗เทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น๔๕๐
๑๑๘เทศบาลเมืองบึงยี่โถ๔๕๐
๑๑๙องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่๔๔๐
๑๒๐องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ๔๓๐
๑๒๑เทศบาลตำบลไทรโยค๔๑๐
๑๒๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ๔๐๒
๑๒๓องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า๔๐๑
๑๒๔องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น๓๘๔
๑๒๕เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา๓๘๐
๑๒๖เทศบาลตำบลท่าขนุน๓๖๙
๑๒๗เทศบาลเมืองสุโขทัย๓๕๐
๑๒๘เทศบาลตำบลทองผาภูมิ๓๕๐
๑๒๙เทศบาลตำบลหนองลาน๓๔๐
๑๓๐องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์๓๓๐
๑๓๑องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย๓๒๕
๑๓๒องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา๒๘๘
๑๓๓เทศบาลตำบลสำรอง๒๗๐
๑๓๔เทศบาลตำบลวังศาลา๒๖๙
๑๓๕องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา๒๖๘
๑๓๖องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา๒๖๕
๑๓๗เทศบาลตำบลหนองขาว๒๖๔
๑๓๘เทศบาลเมืองมาบตาพุด๒๔๖
๑๓๙เทศบาลตำบลท่าช้าง จ.นครนายก๒๔๕
๑๔๐เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย๒๔๐
๑๔๑องค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน๒๓๘
๑๔๒องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก๒๒๒
๑๔๓เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว๒๐๖
๑๔๔เทศบาลตำบลตลาดเขต๒๐๖
๑๔๕องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก๒๐๐
๑๔๖เทศบาลเมืองปากแพรก๒๐๐
๑๔๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม๒๐๐
๑๔๘องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ๑๙๕
๑๔๙องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน๑๘๑
๑๕๐เทศบาลตำบลหนองบัว๑๗๐
๑๕๑องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง๑๖๕
๑๕๒เทศบาลตำบลเอราวัณ๑๕๕
๑๕๓สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ๑๕๐
๑๕๔อบต.อุโลกสี่หมื่น๑๔๔
๑๕๕เทศบาลตำบลวังโพธิ์๑๔๒
๑๕๖องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม๑๒๕
๑๕๗องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ๑๒๓
๑๕๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร๑๐๐
๑๕๙องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ๙๗
๑๖๐เทศบาลตำบลหนองตากยา๙๕
๑๖๑องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล๙๑
๑๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง๘๖
๑๖๓เทศบาลตำบลคอกช้าง๘๕
๑๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน๘๐
๑๖๕องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม๗๙
๑๖๖เทศบาลตำบลหวายเหนียว๗๓
๑๖๗เทศบาลตำบลลำใหม่๗๐
๑๖๘เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี๖๘
๑๖๙องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน๖๓
๑๗๐เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย๖๒
๑๗๑องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ๕๘
๑๗๒อบต.หนองหญ้า๕๗
๑๗๓องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม๕๕
๑๗๔เทศบาลตำบลบางสมัคร๔๗
๑๗๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี๔๖
๑๗๖องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด๔๔
๑๗๗อบต.วังด้ง๔๒
๑๗๘เทศบาลตำบลห้วยกระเจา๔๑
๑๗๙องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย๒๕
๑๘๐เทศบาลตำบลสระลงเรือ๒๐
๑๘๑องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี๑๘
๑๘๒องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด๑๗
๑๘๓องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง๑๗
๑๘๔องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี๑๕
๑๘๕องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน๑๕
๑๘๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่๑๒
๑๘๗เทศบาลตำบลลาดหญ้า๑๐
๑๘๘องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊
๑๘๙เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม
๑๙๐องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม
รวมได้รับการจัดสรร ๑๙๐ หน่วยงาน๑,๒๗๙,๓๐๑


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ครั้งที่  

มีหน่วยงานที่ส่งเอกสารครบถ้วนได้รับการจัดสรรในครั้งที่ ๔ เพิ่ม ๓๕ หน่วยงาน และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวัคซีนในบางกลุ่มกิจกรรมไปแล้วจากการประกาศ ครั้งที่ ๑-๓ ได้รับจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม จำนวน ๑๕๕ หน่วยงาน รวมเป็น ๑๙๐ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๑,๒๗๙,๓๐๑ คน โดยจัดสรรให้ตามกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

o    กลุ่มองค์กรการศึกษา
o    กลุ่มองค์กรการกุศล
o    กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
•    ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค 
•    ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต 
•    กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
•    ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ
•    ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
•    ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
•    ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
•    ภาคธุรกิจการเงิน
•    ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง 
o    กลุ่มผู้พิการ
o    กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
o    ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
o    พระ/นักบวช

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ Click 


สรุปการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หน่วยงานขอรับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๑๖ หน่วยงาน

ได้รับการจัดสรร ๒๐๑ หน่วยงาน เป็นประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๕,๙๔๔ คน 

หน่วยงานที่ไม่ได้รับการจัดสรร ๑๕ หน่วยงาน เนื่องจาก
•    ไม่ส่งแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลธัญบุรี เทศบาลตำบลหนองรี เทศบาลตำบลโพนสา เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
•    ส่งเอกสารการรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข ๗ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลเชียงยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลยางขาว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองฉวาง 
•    ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จัดซื้อ ๑ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม
•    ขอยกเลิกการขอรับการจัดสรร ๒ หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร
๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไขระบบจะลบรายละเอียดการลงทะเบียนและการได้รับจัดสรรของท่านออกจากระบบ  ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการเลยต่อไป

๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ และ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  (ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

background

ปฏิทินกิจกรรม