ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ครั้งที่ ๕

๔ ส.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๗๖๔๙๐ ครั้ง

image widget
 หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ครั้งที่ ๕
ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนที่ได้รับ
การจัดสรร (คน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี๑๖๐,๐๐๐
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี๕๐,๖๗๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย๔๕,๐๐๐
เมืองพัทยา๓๐,๐๐๐
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา๒๕,๐๑๘
เทศบาลนครอุดรธานี๒๐,๐๐๐
เทศบาลตำบลธัญบุรี๑๖,๕๐๐
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์๑๕,๐๐๐
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ๑๕,๐๐๐
๑๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร๑๒,๐๐๐
๑๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ๑๐,๐๐๐
๑๒องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑๐,๐๐๐
๑๓องค์การบริหารส่วนตำบลมาบตาพุด๙,๒๔๑
๑๔สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ๙,๐๐๔
๑๕เทศบาลเมืองมาบตาพุด๘,๖๗๘
๑๖เทศบาลนครปากเกร็ด๘,๕๐๐
๑๗อบจ.ปราจีนบุรี๗,๓๔๑
๑๘เทศบาลนครยะลา๗,๐๔๐
๑๙เทศบาลนครรังสิต๖,๓๕๐
๒๐องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี๖,๐๐๐
๒๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา๖,๐๐๐
๒๒เทศบาลนครหาดใหญ่๖,๐๐๐
๒๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี๕,๕๐๐
๒๔องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา๕,๔๔๙
๒๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก๕,๑๗๙
๒๖เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง๕,๑๐๐
๒๗องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม๕,๐๖๗
๒๘เทศบาลนครนนทบุรี๕,๐๐๐
๒๙เทศบาลตำบลบางพูน๔,๗๕๐
๓๐องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี๔,๗๐๐
๓๑เทศบาลตำบลบ้านกลาง๔,๗๐๐
๓๒เทศบาลเมืองอ่างศิลา๔,๕๐๐
๓๓เทศบาลเมืองปากแพรก๔,๕๐๐
๓๔เทศบาลเมืองบางกะดี๔,๑๙๕
๓๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์๔,๐๐๐
๓๖องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน๔,๐๐๐
๓๗เทศบาลเมืองบางแก้ว๓,๖๕๐
๓๘เทศบาลเมืองบางคูวัด๓,๒๘๙
๓๙เทศบาลตำบลบางคล้า๓,๑๗๑
๔๐เทศบาลตำบลหมูสี๓,๐๖๑
๔๑เทศบาลนครขอนแก่น๓,๐๐๐
๔๒เทศบาลตำบลเสม็ด๓,๐๐๐
๔๓เทศบาลเมืองหัวหิน๓,๐๐๐
๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง๒,๙๕๐
๔๕เทศบาลเมืองชะอำ๒,๘๕๐
๔๖สำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง๒,๘๕๐
๔๗องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา๒,๗๗๐
๔๘เทศบาลเมืองปทุมธานี๒,๗๕๐
๔๙เทศบาลตำบลบางสมัคร๒,๗๐๐
๕๐เทศบาลเมืองกาญจนบุรี๒,๖๖๕
๕๑เทศบาลตำบลลำนารายณ์๒,๕๐๐
๕๒เทศบาลเมืองแสนสุข๒,๕๐๐
๕๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๒,๔๗๙
๕๔เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี๒,๔๓๕
๕๕เทศบาลเมืองสุโขทัย๒,๒๐๐
๕๖เทศบาลเมืองเบตง๒,๐๕๐
๕๗เทศบาลเมืองลาดสวาย๒,๐๓๔
๕๘องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช๒,๐๐๐
๕๙องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี๒,๐๐๐
๖๐องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด๒,๐๐๐
๖๑เทศบาลตำบลวังศาลา๑,๘๐๓
๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน๑,๘๐๐
๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ๑,๗๐๐
๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี๑,๖๕๖
๖๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร๑,๕๐๐
๖๖เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา๑,๕๐๐
๖๗เทศบาลตำบลลาดหญ้า๑,๔๔๐
๖๘เทศบาลนครพิษณุโลก๑,๓๒๕
๖๙สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ๑,๓๒๐
๗๐องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ๑,๒๖๓
๗๑องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง๑,๒๓๘
๗๒องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ๑,๒๑๘
๗๓เทศบาลเมืองศรีสะเกษ๑,๑๘๗
๗๔องค์การบริหารส่วนตำบลยางม่วง๑,๑๗๔
๗๕องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม๑,๑๒๕
๗๖องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้๑,๑๐๐
๗๗เทศบาลตำบลพยุหะ๑,๑๐๐
๗๘อบต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี๑,๐๗๘
๗๙เทศบาลนครแหลมฉบัง๑,๐๐๐
๘๐เทศบาลตำบลคลองพระอุดม๑,๐๐๐
๘๑องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม๑,๐๐๐
๘๒เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา๑,๐๐๐
๘๓เทศบาลตำบลหนองบัว๙๘๐
๘๔อบต.หนองหญ้า๙๖๓
๘๕องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ๙๐๐
๘๖เทศบาลเมืองพนัสนิคม๙๐๐
๘๗เทศบาลตำบลเทพราช๙๐๐
๘๘องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา๘๙๘
๘๙เทศบาลตำบลท่าขนุน๘๕๑
๙๐องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี๘๑๘
๙๑องค์การบริหารส่วนตำบลพังตรุ๗๙๐
๙๒องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี๗๕๔
๙๓เทศบาลตำบลท่ายาง๗๕๐
๙๔สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย๗๔๘
๙๕เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี๖๗๙
๙๖เทศบาลตำบลฉวาง๖๖๗
๙๗องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า๖๓๑
๙๘องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบ๖๑๕
๙๙เทศบาลตำบลท่ามะขาม๖๐๐
๑๐๐องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง๖๐๐
๑๐๑องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ๕๘๓
๑๐๒องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตะบอง๕๖๕
๑๐๓เทศบาลตำบลหนองปรือ๕๐๖
๑๐๔องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน๕๐๔
๑๐๕องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี๕๐๐
๑๐๖เทศบาลนครนครศรีธรรมราช๕๐๐
๑๐๗เทศบาลตำบลพนมทวน๔๘๘
๑๐๘เทศบาลตำบลทองผาภูมิ๔๘๔
๑๐๙องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง๔๗๓
๑๑๐เทศบาลตำบลตลาดเขต๔๗๐
๑๑๑เทศบาลตำบลหนองตากยา๔๗๐
๑๑๒เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว๔๕๘
๑๑๓เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย๔๔๙
๑๑๔องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่๔๒๐
๑๑๕องค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว๔๑๐
๑๑๖อบต.อุโลกสี่หมื่น๔๐๓
๑๑๗เทศบาลตำบลห้วยกระเจา๔๐๑
๑๑๘องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชะเอม๓๘๑
๑๑๙อบต.วังด้ง๓๕๒
๑๒๐เทศบาลตำบลพระแท่น๓๕๐
๑๒๑เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี๓๓๑
๑๒๒เทศบาลตำบลหวายเหนียว๓๒๕
๑๒๓สำนักงานเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน๓๒๓
๑๒๔อบต.ชะแล๓๒๐
๑๒๕องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี๓๑๗
๑๒๖เทศบาลตำบลหนองรี๓๑๗
๑๒๗เทศบาลเมืองสะเตงนอก๓๐๐
๑๒๘เทศบาลตำบลคอกช้าง๓๐๐
๑๒๙องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก๒๙๐
๑๓๐สำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะกา๒๘๐
๑๓๑เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น๒๗๘
๑๓๒เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย๒๕๙
๑๓๓องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด๒๕๗
๑๓๔องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา๒๕๖
๑๓๕องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง๒๕๐
๑๓๖องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี๒๔๘
๑๓๗องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู๒๔๖
๑๓๘องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ๒๔๐
๑๓๙เทศบาลตำบลท่าไม้๒๒๙
๑๔๐องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ๒๒๐
๑๔๑เทศบาลเมืองคลองแห๒๑๔
๑๔๒เทศบาลตำบลหนองขาว๒๐๙
๑๔๓เทศบาลตำบลวังโพธิ์๑๙๑
๑๔๔องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน๑๘๙
๑๔๕เทศบาลตำบลสระลงเรือ๑๘๕
๑๔๖องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก๑๘๑
๑๔๗เทศบาลตำบลโพนสา๑๗๖
๑๔๘องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน๑๕๐
๑๔๙เทศบาลตำบลลำใหม่๑๓๐
๑๕๐องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว๑๓๐
๑๕๑เทศบาลตำบลรางหวาย๑๒๐
๑๕๒เทศบาลตำบลลูกแก๑๑๕
๑๕๓องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ๑๐๕
๑๕๔องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ๑๐๒
๑๕๕เทศบาลตำบลทับสะแก๑๐๐
๑๕๖องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา๑๐๐
๑๕๗เทศบาลตำบลหนองลาน๑๐๐
๑๕๘องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน๙๒
๑๕๙เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย๘๖
๑๖๐องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล๗๗
๑๖๑เทศบาลตำบลม่วงชุม๗๕
๑๖๒องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ๖๗
๑๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก๕๕
๑๖๔องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม๕๔
๑๖๕เทศบาลตำบลสหกรณ์นิม๕๔
๑๖๖องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง๕๐
๑๖๗เทศบาลตำบลลาดขวาง๕๐
๑๖๘เทศบาลตำบลหนองปลาไหล๔๔
๑๖๙องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา๒๐
๑๗๐องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย๑๖
๑๗๑องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยร่วม
รวมได้รับการจัดสรร ๑๗๑ หน่วยงาน๖๗๔,๔๕๙


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕  


เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นชอบให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับหน่วยงานและอปท. ที่ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรในระยะที่ ๑ เพิ่มเติม ตามแผนการกระจายวัคซีนให้กับประชากรในท้องถิ่นของอปท. ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  เพื่อช่วยในการควบคุมการระบาดและลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนัก  โดยมีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในครั้งที่ ๕  จำนวน ๑๗๑ หน่วยงาน เป็นจำนวนประชากร ๖๗๔,๔๕๙ คน  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดสรรเพิ่มให้เป็นพิเศษนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามอาทิตย์หลังทราบการจัดสรรด้วย


ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร โอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด  ระบบจะลบข้อมูลการลงทะเบียนของท่านออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   

และทางราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้ที่มีความต้องการต่อไป  ทั้งนี้หากหน่วยงานยังคงความประสงค์จะขอรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรได้ใหม่ในการจัดสรรระยะต่อไป


กลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบาง ตามแผนการกระจายวัคซีนของอปท. ทั้งหมด ได้แก่

• กลุ่มองค์กรการศึกษา

• กลุ่มองค์กรการกุศล

• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

• ภาคธุรกิจบริการด้านอุปโภคและบริโภค

• ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต

• กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

• ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและนันทนาการ

• ภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์

• ภาคธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

• ภาคธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

• ภาคธุรกิจการเงิน

• ภาคธุรกิจการสื่อสารและบันเทิง

• กลุ่มอื่นๆ (ประชาชนทั่วไป)

o กลุ่มผู้พิการ

o กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด

o ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง

o พระ/นักบวช

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ Click 


ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร

๑. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน (ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน

๒. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย ๒ วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับสถานพยาบาลเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ได้รับการจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในไม่ช้ากว่าสามสัปดาห์หลังทราบผลการจัดสรร

(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529 )

๓. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย ๒ วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา ๒ วันก่อน และ ๒ วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โทร. ๐ ๒๐๗๘ ๙๓๕๐ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.

image widget
background

ปฏิทินกิจกรรม