โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ

background


image widget
image widget
image widget
image widget
image widget


อีกหนึ่งพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของ “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ที่ทรงมีพระดำริจัดตั้ง “โครงการผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งให้สามารถเข้าถึงกลุ่มยารักษามะเร็งประสิทธิภาพสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

​​​​​​​


image widget
image widget
image widget
image widget

ความเป็นมา

โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ ตั้งอยู่ที่ พระตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมุ่งพระทัยพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็ง จึงทรงมีพระดำริให้มี “โครงการผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ” ซึ่งจะเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย พัฒนาเภสัชภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสําหรับรักษาโรคมะเร็งใช้ได้ด้วยตนเอง

โดยโครงการผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ จะทําหน้าที่ผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง สร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาประสิทธิภาพสูงแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ โรงงานยังสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์สําหรับการวิจัยในมนุษย์อันเป็นส่วนสําคัญ สำหรับขึ้นทะเบียนตํารับเป็นการต่อยอดงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เสริมความมั่นคงด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ลดการพึ่งพาเภสัชภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ เพิ่มความสามารถการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศไทย ตามนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ โดยการนําเทคโนโลยีทันสมัยมาทําให้สามารถเข้าสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่รัฐบาลต้องส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณูปโภคของประเทศ โดยโครงการได้คัดเลือกยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะดำเนินการผลิตโดยอ้างอิงถึงประสิทธิภาพของยาที่สามารถควบคุมโรคได้ดี โดยเกิดอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยต่ำ ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งในปี ๒๕๖๑ มีการนำเข้ายากลุ่มนี้มากถึง  ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งความสามารถผลิตยาจากโครงการนี้จะลดภาระการนำเข้าจากต่างประเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทย นำมาซึ่งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจด้วย

สำหรับพันธกิจและเป้าประสงค์ของโครงการ “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ” มีดังนี้

​​​​​​​๑. พันธกิจ​​​​​​​

     ๑.๑) ผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็ง สำหรับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

     ๑.๒) ผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

     ๑.๓) ผลิตเภสัชภัณฑ์สำหรับรักษาโรคมะเร็งเพื่อใช้ศึกษาในมนุษย์

     ๑.๔) รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง สำหรับรักษาโรคมะเร็ง

image widget

๒. เป้าประสงค์​​​​​​​

     ๒.๑) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็งได้

     ๒.๒) เพื่อให้มีสถานที่ผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP  สำหรับผลิตยารักษาโรคมะเร็งเพื่อใช้ศึกษาในมนุษย์

     ๒.๓) เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ อบรม ด้านอุตสาหกรรมยา เทคโนโลยีเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็ง

image widget
image widget