background

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

 

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiler) ผลิตภัณฑ์เทรน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ปรับปรุงห้อง CRA CONVENTION HALL เป็นศูนย์กีฬา

๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมสำหรับโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบอัตโนมัติ

๖ ธ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาพัฒนา Web Application เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมภา Python สำหรับสร้างโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบอัตโนมัติ ระยะที่ 1

๑ ธ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง อะไหล่ลิฟต์พร้อมเปลี่ยน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาราคาสูง จำนวน 1 รายการ Memantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution , 100 mL bottle

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาพัฒนา AI Engine กลาง

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดน้ำยาสำเร็จรูปตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-2019) โดยวิธีเพิ่มประมาณสารพันธุกรรม (SARS-CoV-2 COVID -2019 Reagent set by Real time PCR)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Human Papilloma Virus (HPV) (HPV DNA Screening)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV Viral load)

๙ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ออายุวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 ชื่อ

๘ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่ออายุวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 22 ชื่อ

๔ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าพื้นที่จอดรถ อาคารจอดรถชั้น 2B ศูนย์การค้าไอที สแควร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

๓ พ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดทดสอบตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรงของระบบทางเดินหายใจส่วนบน

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ จำนวน 4 เดือน

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร และเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง จำนวน 4 เดือน

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง แบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างการประมวลผลข้อมูลภาพเอ็มอาร์ไอ

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง การวิเคราะห์ Gene panel ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS)

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธ์ ขนาดกลาง

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง น้ำยาสำหรับวิเคราะห์เคมีและอิมมูโนโลยี

๙ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างบริการพนักงานลำเลียงจำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ 2567

๙ ต.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างบริการขนส่งแบบเหมาคันรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้อบลมร้อน (hot - air oven)

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาพัฒนา Software สำหรับ Label ข้อมูลภาพการแพทย์ออนไลน์

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดวงล้อเก็บสายดับเพลิง จำนวน 94 ชุด

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าหอพักนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องวัดสายตา ความโค้งของกระจกตา ความดันลูกตา ความหนากระจกตา แบบอัตโนมัติ

๗ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารศูนย์การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ

๔ ก.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างดำเนินการบริหารจัดการสื่อออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน (PET trace System) จำนวน 15 รายการ

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์และบันไดเลื่อน ประจำปีงบประมาณ 2566

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดการเรียนการสอน

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง รถเข็นชนิดนั่ง

๘ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซอฟแวร์ประเมินผลการศึกษา(Software Speedwell eSystem)

๘ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างการต่ออายุปีที่ 5 ระบบ LINE Official Account และบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๕ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้เย็น 4 องศา

๕ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้เย็นเก็บเลือดและส่วนประกอบของเลือด

๓ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนนักอัลตราซาวด์

๒ ส.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงงนผลิตเภสัชภัณฑ์ ในพระดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำลายเนื้อเยื้อด้วยวิธีการรวมศูนย์คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับรักษาทางสมอง (Magnetic Resonance Imaging and Hgh-Intensity Focused Ultrasound Therapy ) ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น SIGNA ARCHITECT 3.0 T SID 1573MR 0042 แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องทำลายเนื้อเยื้อด้วยวิธีการรวมศูนย์คลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับรักษาทางสมอง (Magnetic Resonance Imaging and Hgh-Intensity Focused Ultrasound Therapy ) ยี่ห้อ GE Healthcare รุ่น SIGNA ARCHITECT 3.0 T SID 1573MR 0042 แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบสมบูรณ์ โครงการสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ครบวงจรในคนไทย

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์

๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าห้องเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

๓ ก.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดน้ำยาสำหรับวิเคราะห์ชีวเคมีและเซลล์ในปัสสาวะ

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านต่างๆ และเพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566

๙ มิ.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาคไซโคลตรอน (PETtrace System)

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาจัดการประกวดผลิตสื่อคลิปวีดีโอและอินโฟกราฟิก Digifam Awards ภายใต้โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง ครั้งที่ 4 ปี 2565

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 2 รายการ

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องเลเซอร์เฟมโตเซกเก็น Femtosecond Laser (เครื่องแยกชิ้นกระจกตา) จำนวน 4 รายการ

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุทั่วไป (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกใส ขนาด ๖๐๐ ซีซี

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคาร และเตรียมความพร้อมเปิดใช้อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง จำนวน 4 เดือน

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรม อาคารศูนย์การแพทย์ มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ จำนวน 4 เดือน

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Revatigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ถังขยะ

๒๑ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาIron sucrose 100 mg/5mL solution for injection ,5 mL ampoule (เลขที่คุมสัญญา 660404000460)

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องเดินขึ้นบันได Stair climber

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ (Chemical Storage + Carbon filter for acid and Organic vapour)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Hydroxychloroquine suflate 200 mg film-coated tablet

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

๒ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดติดตามการทำงานของหัวใจระยะไกล แบบ 8 -10 ช่อง Telemetry

๑ พ.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Cinacalcet 25 mg film-coated tablet (เลขคุมสัญญา 660404000461)

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์น้ำจากตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น คุณภาพน้ำประปา คุณภาพน้ำเสีย และคุณภาพน้ำจากระบบหอผึ่งลมเย็น ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ผลิตภัณฑ์เทรน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ผลิตภัณฑ์แคเรียร์อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง อุปกรณ์ดูดจ่าย สารละลาย ปริมาณน้อย (Pipette sets(2.5 , 20 , 200 , 1000 ul)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา benserazide 50 mg + levodapa 200 mg tablet (เลขคุมสัญญา 660404000613)

๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศในระบบปรับอากาศส่วนกลาง (filter) อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Mycophenolate mofetil 250 mg capsule

๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง น้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะทางอิมมูโนฮีสโตเคมี (Immunohistochemistry)

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Doxorubicin hydrochloride 10 mg/5mL concentrate for sol.for inf.5 mL

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 35% จำนวน 2 รายการ

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Olopatadin 200 mg/100 mL eye drops,solution,2.5 mL bottle (เลขคุมสัญญา 660304000893)

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Oxaliplatin 100 mg/20 mL concentrate for sol.inf. 20 mL vial

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Oxaliplatin 50 mg/10 mL concentrate for sol.inf. 10 mL vial

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Donepezil hydrochloride 5 mg orodispersible table

๗ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องสั่นผนังทรวงอกความถี่สูง High frequencer airway clerance

๗ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดเครื่องออกกำลังกายและบริหารกล้ามเนื้อ Weight training station

๓ เม.ย. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Erlotinib 150 mg.film-coated tablet

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง อนุญาติให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ web of Science

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-relese tablet

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องผลิตครอรีนไดออกไซด์ในระบบน้ำประปา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุทั่วไป (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กระดาษทิชชู เช็ดมือ จำนวน24,000 แพ๊ค

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างพนักงาน Cashier Outsource สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องวัดความหนาแน่น Density Meter

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Doxorubicin hydrochloride 50 mg/25mL concentrate for sol.for inf.25 mL

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล Clinical Key

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล Scopus

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างผลิตรายการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ช่อง CHULABHORN CHANNEL และสื่อโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เตียงตรวจผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า ( ปรับยกศรีษะได้)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบประชุมและการเรียนการสอนออนไลน์

๘ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron) รุ่น PET trace System แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลายแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge)

๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ ฐานข้อมูล Journal@Ovid

๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการดูแลตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องเพทซีที (PET/CT) แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓ มี.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบวางแผนการรักษาเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับห้องประชุมทางไกล

๑๙ ก.พ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอาคารวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ( Smart Class Rooms ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๙ ก.พ. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ข้อต่อ 3 ทาง Three way Stop Cock

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์แพทย์ รายการ สารกัมมันตรังสี Ir-192 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๕ ม.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Lercanidipine hydrochloitde 20 mg film-coated tablet

๔ ม.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง บริการบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ ประจำปี งบประมาณ 2566

๓ ม.ค. ๒๕๖๖

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อฐานข้อมูล Oxford Academic Journals

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง บริการบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสุง ประจำปี งบประมาณ 2566

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง บริการบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องตรวจด้วยด้วยสนามแม่เหล็ก ประจำปี งบประมาณ 2566

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จัดซื้อและเติมแก๊สทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุด Hotel TV/Smart TV พร้อมติดตั้ง

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบตรวจสอบเฝ่าระวัง ยา เวชภัณฑ์ และเคานืเตอร์การเงินด้วยกล้องวงจรปิด อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 100 เตียง พร้อมติดตั้ง

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบควบคุมการเข้าออก รถยนต์ อาคาร 400 เตียง

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและข้อมูลปริมาณรังสีของผู้ป่วยในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ค่าผลิตเทคโนโลยีสื่อผสมสำหรับจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ระบบไฟฟ้า

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิแบบ 2 ประตู

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 วัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก

๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะดิจิทัลและออกร้านผลิตภัณฑ์ การกุศล จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ SIRISINLAPIN META ART for Life : ๙ Auspicious Colors TIGER AR ART Collection เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ Rassada hall ชั้น 1 ไอคอนสยาม

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โคมไฟผ่าตัดทั่วไป

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Etoricoxib 60 mg film-coated tablet

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2566

๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างจัดกิจกรรมแลกขยะ "ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน" ในโครงการรณรงค์ลดการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก "คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก " ปีที่ 2 พ.ศ.2565

๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โคมไฟผ่าตัด LED

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Celecoxib 400 mgcapsule,hard

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Pregabalin 75 mg capsule , hard

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Pregabalin 25 mg capsule ,hard

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Celecoxib 200 mg capsule hard

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Eperisone hydrochloride 50 mg table

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Paracetamal 325 mg+Tramadol hudrochloride 37.5mg film-coated tablet

๘ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Glcuosamine suflate1.5 g/3.95g poder for oral solution,sachet

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 อุปกรณ์สำหรับเครื่องปรินต์ (Drum)

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องผสมยาน้ำ

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องบรรจุขวด

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องติดฉลาก

๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องอัดเม็ดยา Rotary Flow 15

๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดส่องกล้องตรวจและผ่าตัดในข้อ

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น Azurion 7c12 S/N แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นและอุปกรณ์เครื่องมือทุกชิ้นที่อยู่ในสัญญาซื้อขาย ประจำปีงบประมาณ 2566

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพ Monitor Mobile

๑ ธ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องช่วยหายใจสมรรถภาพสูง (Ventilator withnon-invasive mode)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่ารถตู้โดยสารขนาดเล็ก (พลังงานไฟฟ้า 100%)

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการสนับสนุนโครงการงาน เพื่อรองรับงาน บริการเปิดศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องอาหารชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อรองรับงานผลิตยาน้ำรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Nicergoline 30 mg film-coated tablet

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Escitalopram 10 mg film-ciated tablet

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Voriconazole 200 mg film-coaletd tablet

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Zoledronic acid 4 mg/ 5 mL concentrate for solution for infusion , 5 mL vial

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Sertraline 50 mg film-coated tablet

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครือ่งปั่นเหวี่ยง Centrifuge machine

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ตู้สุญญากาศ

๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็นเก็บยาและวัคซีน

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อแบบไม่มีแป้ง ขนาด S (40,000 กล่อง)และ M (10,000 กล่อง)

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Quetipine 2 mg film-coated tablet

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Mirtazapine 15 mg orodispersible tablet

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัตถุิบผลิตยาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ favipiravia

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Amoxicilin Trihydrate 875 mg+ potassium clavulanate 125 mg film-coated tablet

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง น้ำยาสำหรับวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Donepezil Hudroclodird 10 mg orodispersible tablet

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องควบคุมการให้อาหารเหลวทางสายยางอัตโนมัติ (Enteral Feeding Pump)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 16 Lead

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ (Ventilators,Mobile)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)

๑๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้ (Ventilators)

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Revatigmine 9.5 mg/24 hr transdermal patch

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electrocncephalograph EEG)

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดบริหารจัดการเจาะเลือด และเครื่องติด Barcode อัตโนมัติ

๙ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดน้ำยาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blook Count : CBC) 09/11/2565

๗ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง น้ำยาตรวจวิเคราะห์เคมี และอิมมูโนโลยี

๔ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์(เพิ่มเติม)

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566-2567

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องวิเคราะห์จุดหลอดเหลว Melting Point Apparatus

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไพลาริมิเตอร์ Polarimeter

๓ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องดูดความชื่น FTIR Dry box

๒ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องเป่าขวด

๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดเคลือบเม็ดยา ระดับวิจัย

๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่ื่องอัดเม็ดยา ระดับวิจัย

๑ พ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ชนิดหิ้วถือ

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ (งานสวน) ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัด ขยะเคมีและขยะสารพิษ ทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบประกาศเสียงตามสาย

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อไหล่ เข่า ข้อเท้า

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทางสื่อโทรทัศน์ ปี 2565

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องเลเซอร์ชนิด Pico Laser สำหรับรักษาความผิดปกติของเม็ดสี ลบรอยสักสี รักษาหลุมสิว และลดเลือนริ้วรอย

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างบำรุงรักษาและต่ออายุการรับประกัน ระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจร ในคนไทย(บูรณาการ)

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Meropenem 1 g powder for solution for injection/infusion , vial

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาราคาสูง (ยารักษาโรคทางสูตินารีเวช) ยา Drospirenone 3 mg + ethinylestradiol 20 mcg film-coated tablet

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง การซื้อวัสดุทั่วไป(คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 18,000 รีม

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดซื้อระบบประชาสัมพันธ์ ระบบนำทางและติดตามภายในโรงพยาบาล ระบบสื่อสารข้อมูล Digital Signase Indoor Navigation and Hospital Information Public Announcement

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง หุ่นฝึกทำคลอดครึ่งตัวพร้อมทารกและรก

๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่ื่องกำจัดฝุ่นและตรวจโลหะบนเม็ดยา ประจำปีงบประมาณ 2565

๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Sodium chloride 0.9% solution for injection / infulsion, 100 mL bag

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Sodium chloride 0.9% irrigation solution,1000 mL bottle

๑๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Sodium chloride 0.9%solution for infusion,1000 mL bag

๖ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) และระบบหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด(แม่บ้าน) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๓ ต.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดเครื่องมือผ่าตัดจักษุกรรม

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจัดจ้างบุคลากรภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยและจราจร พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ประจำปี ตรวจสภาพ และซ่อมแซมเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส รหัสพันธุกรรมอัตโนมัติรุ่น Sequel SN:SQ54249 แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ GE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว ยี่ห้อ Philips รุ่น Azurion 7C20 FlexMove S/N 452 แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้น ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา สอบเทียบ และซ่อมแซม เครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดกล้องส่องตรวจผลิตภัณฑ์ Olympus พร้อมอุปกรณ์แบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีแบบรวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการตรวจเช็คบำรุงรักษา สอบเทียบและซ่อมแซม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตู้ปฏิบัติการทางด้านรังสี และระบบหัววัดรังสี (Hot cell) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มรังสีเชิงปริมาตร และระบบวางแผนการรักษา โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจำลองการรักษา ยี่ห้อ Varian รุ่น Acuity ประจำปีงบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตราปริมาณรังสีสูง ยี่ห้อ Varian รุ่น Varisoure iX ประจำปี งบประมาณ 2566

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ ยา Rabeprazole sodium 20 mg gastroresistant tablet

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Regorafenib 40 mg film -coated tablet

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Filgrastim 300 mcg/1 mL solution for injection / infusion 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Thalidomide 50 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ ยา Abiraterone acetate 500 mg filmcoated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Sorafenib 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Aflibercept 40 mg/1 mL solution for infection 0.278 mL vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนที่ Transport Monitor

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเครื่ื่องย่อยสลายตัวอย่าง ด้วยระบบไมโครเวฟ

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อซื้อ Folnic acid 50 mg/5mL solution for infection 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Crizotinib 250 mg capsule

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม (Opticross Emerge IVUS-HD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Bevacizumab 100 mg/4 mL concentrate for solution for infusion 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Trastuzumab 150 mg powder for concentrate for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Rituximab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ ยา Fluticasone furoate 27.5 mcg/dose nasal spray suspension 120 doses โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

๗ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Ibrutinib 180 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Pemetrexed 100 mg powder for concentrae for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Ceritinib 150 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Midostaurin 25 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Ribociclib 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Everolimus 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Paclitaxel 30 mg/5ml concentrate for solution for infusion 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Paclitaxel 100 mg/16.7 mL concentrate for solution for infusion 16.7 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Docetaxel 20 mg/1 mL concentrate for solution for infusion 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Carboplatin 150 mg/15 mL concentrate for solution for infusion 15 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Paclitaxel 100 mg.power for suspension for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Azacitidine 100 mg powder for suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet จำนวน 90,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Lapatinib 250 mg film-coated tablet

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง โครงการจ้างเหมาดูแลระบบ SAP S/4 HANA โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Imatinib 100 mg. film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Imatinib 400 mg. film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sitagliptin 50 mg + Metformin HCl 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Bortezomib sterile sol 3.5 mg/10 mL powder for solution for injection , 10 mL vial จำนวน 150 ไวแอล โดยวิธีคัดเลือก

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ สำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ หรือควบคุมหยดของสารลลายด้วยตัวผู้ใช้เอง แบบไหลตามแรงโน้มถ่วง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำชนิด ควบคุมหยดของสารละลายด้วยตัวผู้ใช้เอง (Handy Roller Clamp)หรือแบบไหลตามแรงโน้มถ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อชุดบริหารสารละลายโดยผ่านเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Pazopanib 800 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Ruxolitinib 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Nilotinib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Apixaban 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Apixaban 2.5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Rivaroxaban 2.5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Trimetazidine dihydrochloride 80 mg prolonged - relase capsule

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection 0.6 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Cisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Dabigatran etexilate 150 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Dabigatran etexilate 110 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Adenosine 6 mg-2 mL solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Human serum albumin 20 g/100 mL solution for infusion 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Attis Fine Cosmetics Advanced Day Cream SPF50+ PA++++ 30 mL โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้ออาหารสูตรครบถ้วนที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ พร้อมวิตามินแร่ธาตุและใยอาหาร กลิ่นวนิลา 2,400 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้ออาหารสูตรครบถ้วนที่ให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการ พร้อมวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหาร กลิ่นวานิลลา 400 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Galantamine 16 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Attis Fine Cosmetics Perfect Whip Foam ,๐o mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Prasugrel hydrochloride 10 mg film-coated tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ Prasugrel hydrochloride 5 mg film-coated tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection-infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Ranolazine 375 mg Prolonged-Release Tablets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Azilsartan medoxomil 40 mg + Chlorthalidone 12.5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Alogliptin benzoate 25 mg + Pioglitazone Hcl 15 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Semaglutide 1.34 mg/1 mL solution for infection 3ml prefilled pen-injector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Vildagliptin 50 mg+ Metformin 1000 mg film - coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Pneumococcal Conjugated Vaccine (13-Valent) suspension for injection 0.5 mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Sacubitril 97 mg + Valsartan 103 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Topotecan 15 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Amino Acid and Carbohydrate Injection with Electrolytes and Vitamin B1 For Peripheral Venous Infusion 1000 ML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Darbepoetin alfa 40 mcg/ 0.5 mL solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Edoxaban 60 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ส.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชื่อยา Edoxaban 30 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหัวตรวจช่องท้องด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดพกพา (Convex) (Handeld Portable)

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำกว่าปกติ Hypothermia

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้ออาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทั่วไป 2.5 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ เครื่องฉายรังสีรักษา

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Levetiracetam 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Levetiracetam 100 mg/1 mL oral solution 300 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ระบบควบคุมการเข้าออก AccessControl พร้อมระบบควบคุม (Controller) โดยวิธีคัดเลือก

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Enoxaparin sodium 80 mg/0.8 mL solution for injection 0.8 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Enoxaparin sodium 80 mg/0.8 mL solution for injection 0.8 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง วัสดุสิ้นเปลืองและสารเคมีสำหรับใช้ในการผลิตสารเภสัชรังสี

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าระบบจัดการคิว เฟส 3 สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection 0.4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รยการ

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาพัฒนาเรื่องสำหรับบทเรียนออนไลน์ฝึกความเป็นแพทย์มืออาชีพ 10 เรื่อง

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อขายคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบบริหารจัดการความปลอดภัยศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ระยะ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Linagliptin 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม Sky walk เข้าสู่อาคารจอดรถศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Human serum albumin 5g/100 mL solution for infusion 250 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Lanthanum 500 mg chewable tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection 0.4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Peppermint oil 187 mg. gastro-resistant capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sucralfate 1g/5 mL Oral suspension 240 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Doxorubicin hudrochloride 20 mg/10 ml concentrate for solution 10 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Insulin degludec /Insulin aspart 70/70 in 3 ml infection prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Insulin glargine 300 iu/1 Ml solution for injection 1.5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Human Papillomavirus (Types 6, 11, 16, 18) Recombinant Vaccine Suspension for injection 0.5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Human Papillomavirus 9-Valent Vaccine, Recombinant Suspension for injection, 0.5 mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Eribulin mesilate 1 mg/ 2 mL solution for injection 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Cilostazol 100 mg SR capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Evolocumab 140 mg/1 mL solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมา ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนเสมือนจริง ออนไลน์ของการพัฒนาความเป็นแพทย์มืออาชีพ แบบ Problem based learning

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมา จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม VAC Gas Sensor Module System Delelopment

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้าง ระบบ LINE Official Account BCRM โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Betamethasone 50 mg/100 g+Calcipotriol 5 mg/100 g ointment 15 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Hyaluronate sodium 48 mg/6 mL solution for injection 6 mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Ticagrelor 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 mL solution for injection 0.4 mL prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ WorkStation ประมวลผล AI

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Rosuvastatin 20 mg film-caoted tablet

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Canagliflozin 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Calciferol (Vitamin D2) 20000 unit capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Valsartan 160 mg + Amlodipine 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Epoetin alfa 10000 iu/1 mL solution for injection 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Epoetin alfa 40000 iu/1 mL solution for injection 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อTipiracil 8.19 mg + Trifluridine 20 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Atorvastatin 20 mg film-coated tablet จำนวน 500,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Valsartan 160 mg film-coated tablet จำนวน 75,600 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อชุดสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องแบ่งจ่ายสารเภสัชรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Bevacizumab 100 mg/4 ml concentrate for soultion for infusion 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Biphasic insulin Aspart 100 IU/ml in 3 ml suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sevelamer carbonate 800 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ มิ.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Epoetin alfa 4000 iu powder and solvent for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อขายระบบฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศด้วยแสงยูวีความเข้มข้นสูง (UVGI) ติดตั้งที่ชั้น 2 และชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Liraglutide 18 mg/3 mL solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Nintedanib 150 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Lactulose 66.7 g/100 mL syrup 200 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Brigatinib 180 mg film-coated tablet

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Brentuximab vedotin 50 mg powder for concentrate for solution for infusion

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อม Sky walk เข้าสู่อาคารจอดรถศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ (โรงพยาบาลจุฬาภรณ์) โดยวิธีคัดเลือก

๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Netupitant 300 mg + Palonosetron 500 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Duloxetine 30 mg gastro-resistant capsule

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Desflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour, liquid 280 mL โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet จำนวน 750,000 เม็ต โดยวิธีคัดเลือก

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet จำนวน 120,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

๑๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet จำนวน 400,000 เม็ด โดยวิธีคัดเลือก

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ ออกซิเจน18(O-18 enriched normalized water สำหรับการผลิต F-18)

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Pegfilgrastim 6 mg/0.6 mL solution for injection 0.6 mL

๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Rosuvastatin 10 mg film-caoted tablet

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Esetimibe 10 mg tablet

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Trastuzumab 150 mg powder for concentrate for solution for infusion

๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Irinotecan hydrochioride trithydrate 40 mg/2 ml concentrate for soultion for infusion 2 ml

๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Irinotecan hydrochioride trithydrate 100 mg/5 ml concentrate for soultion for infusion 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๙ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Filgrastim 300 mcg solution for injection/infusion, prefilled syringe จำนวน 7,000 syinge โดยวิธีคัดเลือก

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Empagliflozin 10 mg film-caoted tablet

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Cyclophosphanmide 1 g powder ofr solution for infection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Enzalutamide 80 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Axitinib 5 mg film-coated tablet

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Palbociclib 125 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Sunitinib 12.5 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Palbociclib 100 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Afatinib 30 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ Afatinib 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Rituximab 500 mg/50ml concentrate for solution for infusion , 50 mL via

๑ พ.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Rituximab 500 mg/50ml concentrate for solution for infusion , 50 mL via

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างเหมาบริการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศ (IT Support Services) โดวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อขาย ระบบเครือข่ายทดแทนสำหรับงานบริการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Lenvatinib mesllate 4 mg capsule

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Lenvatinib mesllate 10 mg capsule

๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์ปิดผนึกรยางค์เอเตรียมของหัวใจห้องบนซ้าย (LEFT APPENDAGE CLOSURE DEVICE)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Osimertinib 80 mg.film-coated tablet

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยคลื่นหัวใจ (ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์)

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อระบบเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพอากาศและการประหยัดพลังงานภายในอาคาร จำนวน 1 ระบบ (เป็นการเร่งด่วนเพือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างงานปรับปรุงพื้นที่ Co-working Space และสำนักงานอธิการบดี อาคารบริหาร 2 โซน A-D ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Polatuzumab vedotin 140 mg powder for concentrate for solution for infusion

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Atezolizumab 1.2 g/20 ml concentrate for solution for infusion

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Capecitbine 500 mg film-coated tablet

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา แอ๊คทีเนี่ยม 225 (Actinium - 225)

๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Alectinib 150 mg capsule

๗ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Balloon Expandale)

๗ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Balloon Expandale)

๖ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Docetaxel 80 mg concentrate for solution for infusion, 4 or 8 mL vial

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Carboplatin 450 mg/45 ml concentrate for solution for infusion ,45 mL vial

๕ เม.ย. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Paclitaxel 300 mg/50 ml concentrate for solution for infusion ,50 ml via

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาPertuzumab 420 mg/14 ml concentrate for solution for infection

๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างงานปรับปรุงห้องงานระบบชั้นใต้ดินอาคารบริหาร 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Fulvastrant 250 mg/5ml solution for injection 50 ml

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาTrastuzmab emtansine 160 mg powder and solvent for concentrate for soultion for infusion

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาพัฒนาทักษะการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ MS Power App และ SharePoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยาTrastuzmab 440 mg powder and solvent for concentrate for soultion for infusion

๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Entecavir 0.5 mg film-coated tablet (ยาราคาสูงโรคระบบทางเดินอาหาร)

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าปู้ป่วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Memantine hydrochloride 1g/100 ml oral solution 100 ml (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Folinic acid 300 mg/30ml solution for infection ,30 ml via

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Trastuzumab emtansine 100 mg powder for concentrate for solution for infusion

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียงดิจิตอล 64 ชาแนล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Daratumumab 400 mg/20 ml concentrate for solution for infusion

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Duratumumab 100 mg./5 ml concentrate solution for injection

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Zoledronic acid 4 mg/100 ml solution for infusion

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Trastuzumab 600 mg/ 5 ml solution for injection

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Ifosfamide 1 g powder for concentrate for solution for infusion

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Tamxifen 20 mg tablet

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่Co-working Space อาคารบริหาร 2 โซน B-C ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการเร่งด่วน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) โดยวิธีคัดเลือก

๙ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Cefditoren pivoxil 200 mg film-coated tablets

๙ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Melatonin 2 mg prolonged release tablet

๙ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Pemetrexed 500 mg powder for concentrae for solution for infusion ,vial

๙ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Letrozol tab 2.5 mg film-coated tablet

๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Panitumumab 100 mb/4 ml concentrate for solution for infusion

๘ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Gefitinib 250 mg film-coated tablet

๗ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Rituxmab 1.4/11.7 ml solution for injection

๓ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Fluorouracil 1g/20ml solution for infection/infusion 20 mkl vial

๓ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Gemcitabine 1.4 g power for solution for infusion

๓ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Topotecan 4 mg powder for solution for injection

๒ มี.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำบลคลองห้า (อาคารโพลีคลินิก) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมา บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Silodosin 4 mg film-coated tablet

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Leuprorelin acetate 11.25 mg power for infection

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Pancreatin 40000 unit capsule

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Trastuzumab 440 mg powder and solvent for concentrate for soluion for infusion vial

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Mirabegron 50 mg prolonged-release tablet

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Mesalazine 500 mg gastro-resistant tablet

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Secukinumab 150 mg . Powder for solution for Inj.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Perskindol Classic Spray 150 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Teriparatide 600 mcg/2.5 ml solution for infection2.4 ml prfilled pen

๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Ramucirumab 100 mf/10 ml concentrate for solution for solution for infusion

๗ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาห้องฉุกเฉิน อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๖ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Deferasirox 180 mg.film-coated tablet

๖ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Eltrombopag 25 mg.film-coated tablet

๔ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าสายสัญญาณเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสง สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (DC Site) ถึงศูนย์ข้อมูลของการไฟฟ้านครหลวงราษฎร์บูรณะ (DR Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Tigecycline 50 mg powder for solution for infusion

๑ ก.พ. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet

๓๑ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างโครงการจ้างเหมาบริการศูนย์ข้อมูลการสื่อสารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA Contact Center) โดยวิธีวิคัดเลือก

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Mosapride citrate 5 mg.film-coated tablet

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ยา Dienogest 2 mg table

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยาmAcrogol 4000 + Eletrolyte power 137.155 g

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Sodium alginate 50 mg,Sodium bicarbonate 213 mg .Calcium Carbonate 325 mt .oral suspension 10 ml sachet

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ยา Lansoprazole 15 mg. orodispersible tablet

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อยา Limaprost 5 mcq tablet

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อ ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) จากส่วนกลาง (Controller) ชั้น 7 , 8 และ 12 อาคารศูนย์การแพทยืมะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบลจุฬาภรณ์ โดยวิธีคัดเลือก

๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ยา Denosumab 60 mg/1mL solution for infection 1 ml prefilled syringe

๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ยา Hyaluronate sodium 20 mg/2mL solution for infection 2 ml

๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ยา Agomelatine 25 mg film-coated tablet

๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ยา Donepezil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet

๖ ม.ค. ๒๕๖๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำารุงรักษาระบบหอผึ่งลมเย็น (Cooling Tower) ประจำปิีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย แก๊สทางการแพทย์ จำนวน 18 รายการ

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย MOMETASONE FUROATE 50 MCG/DOSE NASAL SPRAY , SUSPENSION (140 DOSE)

๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สารเภสัชรังสี จำนวน 28 รายการ

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย สารกัมมันตรังสี IR-192

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE 16 MG TABLET

๘ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย วัตถุดิบผลิตยาต้านไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ favipiravir

๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยา Carbomer 2 mg/g + cetrimide 100 mcg/g eyd gel 10 g

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ยา DEXTRN 70 0.1% + hypromellose 0.3% ey drops , solution , 0.8 ml unit dose

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยา Hyaluronate sodium 180 mg/100mL eye drops solution 0.3 mL unit dose

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยา 0.4% Polyyethylene glycol 400 and 0.3% Propylene glycol in 0.5 mL/vial eye drop

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่ารถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่ารถกอล์ฟไฟฟ้า 14 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าพื้นที่ในการจัดการเรียนสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย ชุดสายสวนลุ้นหัวใจเอออร์ติก (Self Expandable)

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องช่วยกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว พร้อมสาย

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมา บำรุงรักษาลิฟต์ โดยสารและบันไดเลื่อน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๗ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Balloon Expandale)

๗ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติพร้อมสาย

๕ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Leased Line Internet) ประจำปิ้งบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๔ พ.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อพักน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย สายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ โดยการสร้างภาพสามมิติ ในสนามแม่เหล็ก

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยา Dutasteride 0.5 mg capsule, soft

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) เป็น Negative Pressure อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการเร่งด่วน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยา Tamsulosin Hydrochlor 0.4 mg prolonged-release tablet

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย อุปกรณ์กำเนินรังสีแกลเลียม 68 แบบพร้อมใช้ (Ge-68/Ga-68 Generator 1850 Mbq)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ชุดสายสวนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Self-Expanding Nitinol stent)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย Extension with T Connector สายต่อทางการแพทย์ (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ)

๖ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาไม่คงที่ไม่จำกัดปริมาณ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์อวัยวะเทียม (Rotablator)

๕ ต.ค. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง "สัญญาจะซื้อจะขาย ยา Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet (จากเดิม สพด488/2564(001) จรรยานาท 20/10/64)"

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ และเครื่องจ่ายลมเย็นขนาดใหญ่ ประจำาปิงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) ผลิตภัณฑ์แคเรียร์ ประจำปิงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จ้างเหมาจัดเก็บและกำจัดขยะเคมีและขยะสารพิษทางการแพทย์ ประจำปิ้งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒๖ ธ.ค. ๗๖๔

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจะซื้อจะขาย ยาDESLORATADINE 5 MG FILM-COATED TABLET

๑๕ พ.ย. ๗๔๕

สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อขาย เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ พร้อมสาย