background

จัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

๗ มี.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

๒๗ ม.ค. ๒๕๖๖

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

๒๔ มี.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๕

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒๓ พ.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓ พ.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๒๘ เม.ย. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑ มี.ค. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๙ พ.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

๖ ม.ค. ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๘ พ.ย. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

๑๑ ก.ย. ๒๕๖๒

สรุปรายงานผลการจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

๘ ส.ค. ๒๕๖๒

สรุปรายงานผลการจัดซื้อประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

๘ ก.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

๓ มิ.ย. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

๑ พ.ค. ๒๕๖๒

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒