ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย

background
image widget
image widget


ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย   จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสังคม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยร่วมกันส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในสาขาวิชาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบและการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัยและบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย อันจะนำไปสู่การต่อยอดโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต


ปัจจุบัน ดำเนินงานโครงการหลัก ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. 

โครงการพัฒนาศูนย์ความร่วมมือบริการทางการแพทย์
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๖จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์๔ สาขาคือสาขามะเร็ง สาขาหัวใจ งานอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ และด้านแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) สู่พื้นที่ภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดน่านจังหวัดยะลาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ระบบบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ของภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น

๒. 

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ใน 3 วิชาชีพหลักด้านการแพทย์ ได้แก่แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เพื่อให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขไทยตลอดจนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้แต่ละส่วนงานในพื้นที่ภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การขยายความร่วมมือในโครงการอื่นได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

๓. 
ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน   
จัดตั้งขึ้นตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี  ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำให้แก่ประชาชนตลอดจนผู้สูงอายุ โดยร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานาและโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เพื่อให้เป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุด้วยความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ด้วยระบบบริการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบบูรณาการและการจัด Service Package ที่เน้นปัญหาเฉพาะทางของผู้สูงอายุ รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภายใต้จริยธรรมอันดีงามอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน อาทิหลักสูตรการอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ เป็นต้นนอกจากนั้น ศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ยังส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนาต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ(Model Development) ภายใต้โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการไร้รอยต่อของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและมหาวิทยาลัย Juntendo ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

๔.

ศูนย์การแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จัดตั้งขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลและเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์แบบต่อเนื่อง ได้มาตรฐานและครอบคลุมรวมถึงให้ผู้รับบริการโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับบริการที่รวดเร็วและสมประโยชน์ โดยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับการให้บริการรักษาพยาบาลและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาลใหญ่ให้สามารถดูแลต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและทั่วถึงตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงส่งเสริมงานวิจัยชุมชนและความร่วมมือด้านการวิจัยสหสาขาในระดับชาติและนานาชาติให้กับบุคลากรของราชวิทยาลัยและเครือข่ายในอนาคต