ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย

background
image widget
image widget
image widget


ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย  เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือโดยร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมการวิจัยและวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัยและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย ในแต่ละเขตสุภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านสุขภาพแก่ประชาชน


ปัจจุบัน ดำเนินงานโครงการหลัก ๔ โครงการ ได้แก่ 

๑. 

บริการทางการแพทย์และการแลกเปลี่ยนบุคลากร

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพที่ชัดเจนและเป็นระบบขึ้นโดยการจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) มีระยะเวลา ๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) โดยมุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยใช้หลักการ “เขตสุขภาพที่ไร้รอยต่อ (Seamless Health Service Network)” โดยมีการพัฒนาระบบบริหาร จัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ (พบส.) ทุกระดับตั้งแต่ รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. แบบพี่-น้องช่วยกัน โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ใช้หลักการ pool & share คน เครื่องมือ ความรู้ ให้สามารถเชื่อมโยงระบบบริการ สุขภาพทุกระดับ ในการดำเนินการตาม Service Plan เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

การบริการทางการแพทย์

ด้านสูติศาสตร์     จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา เพื่อเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยเบื้องต้นสำหรับงานอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดนครปฐม ยะลา และร้อยเอ็ด

ด้านจักษุวิทยา

-       จัดบริการปลูกถ่ายกระจกตา ให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

-       จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเพชบูรณ์ ให้มีขีดความสามารถในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ด้านโรคหัวใจ

-       จัดบริการคลินิกโรคหัวใจ ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

-       ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านโรคหัวใจ ให้มีศักยภาพในการทำหัตถการขั้นสูงเพิ่มขึ้น ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 

-       จัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูงในจังหวัดน่านและเพชรบูรณ์

ด้านส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่    จัดบริการส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้านโรคมะเร็ง

-       จัดบริการให้คำปรึกษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีความสลับซับซ้อน ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งหลากสาขา ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพชรบูรณ์ และร้อยเอ็ด 

-       จัดฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ด้านลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งระดับประเทศได้อย่างถูกต้อง

๒. 

การให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการและการฝึกอบรมนักบริบาล

รุ่นที่ ๑ พื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  ๑-๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๕

จัดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ ราย โดยมีวิทยากรประกอบด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน จำนวน ๔ แห่ง กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้รองรับการเรียนการสอนได้ในสถานการณ์โควิด-๑๙  จึงกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมในรูปแบบ Online  และแบบ Onsite  รวมทั้งยังสนับสนุนครูวิทยากรฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อรองรับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนั้นสามารถเลือกเรียนใกล้บ้านได้

รุ่นที่ ๒ รุ่นอาสาจุฬาภรณ์ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ มีนาคม และจบหลักสูตร ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จัดขึ้นให้แก่สมาชิกอาสาจุฬาภรณ์จากโครงการพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขตหลักสี่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างภาคีเครือข่ายแก่อาสาจุฬาภรณ์ ให้ได้รับความรู้และทักษะ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีจำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน ทั้งสิ้น ๑๙ ราย

รุ่นที่ ๓ กลุ่มนักเรียน และประชาชน ตลอดจนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๓ จังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

จัดขึ้น ให้แก่กลุ่มนักเรียน และประชาชน ตลอดจนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๐๑ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้เรียน ได้มีโอกาสนำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ จนสามารถสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้  โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ หน่วยงานสาธารณสุขภาคีเครือข่าย ๗ จังหวัด จังหวัดลำพูน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเพชรบูรณ์


๓. 
. ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในบริเวณพื้นที่ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์การแพทย์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในบริเวณพื้นที่ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจะเปิดให้บริการประชาชนในรูปแบบคลินิกปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแบบ Day care

๓.๒ โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานาและโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน จัดตั้งศูนย์การดูแลผู้สูงอายุด้านการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการ สำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตำหนักทิพย์พิมาน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ รวมไปถึงสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุภายใต้จริยธรรมอันดีงามอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน และส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในชุมชน 


๔.

ภารกิจอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
รางวัล “ศรีสวางควัฒน”  
เกิดจากการดำเนินงานร่วมกันระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นได้ปฏิบัติตาม

ปี ๒๕๖๔

ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)

-        โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

-        โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

-        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย

ปี ๒๕๖๕

ระดับโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)  โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)

-       โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

-       โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

-       โรงพยาบาลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

-       โรงพยาบาลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

การสนับสนุนและการจายวัคซีน Sinopharm  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตระหนักถึงช่วงวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-๑๙  ปัญหาเรื่องวัคซีนโควิด ในระยะแรก จึงมีการบริจาควัคซีน Sinopharm จัดหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเครือข่าย และเขตสุขภาพ เครือข่าย รวมทั้งสิ้น ๒๐๒,๔๔๐ โดส ในพื้นที่จังหวัด เพชรบูรณ์ น่าน ปราจีนบุรี ร้อยเอ็ด ยะลา นครราชสีมา นครปฐม และอุบลราชธานี

สรุปผลงานในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมาของศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย   คลิกที่นี่​​​​​​​