ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้

background

image widget
image widget

​​​​​​​ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม การบริการวิชาการแก่นักศึกษา อาจารย์บุคลากรทางการแพทย์ภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจน องค์กรทางการแพทย์อื่น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ด้วยระบบฝึกอบรมจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย และได้รับตามมาตรฐานสากล


พันธกิจ

๑. สนับสนุนการฝึกทักษะและหัตถการของอาจารย์ นักศึกษาทุกหลักสูตร และบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒. ศูนย์การประเมินทักษะและหัตถการของนักศึกษาของอาจารย์ นักศึกษาทุกหลักสูตร และบุคลากรภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓. ศูนย์การฝึกอบรมและประเมินทักษะให้แก่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก หรือหน่วยงานทางการแพทย์อื่น ๆ

๔. ศูนย์การฝึกอบรมด้าน Medical Simulation Administration​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

จุดเด่นของศูนย์

๑.    ผู้รับบริการสามารถบริการตนเองได้ (Self-Service)

๒.    หุ่นจำลอง ระบบการใช้งานและสถานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล

๓.    รองรับหลักสูตรที่หลากหลายและมาตรฐานการเรียนในทุกระดับ

๔.    ประยุกต์เทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

๕.    เจ้าหน้าที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีทักษะเฉพาะด้าน

๖.    การให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลและสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการสูงสุด


​​​​​​​รายละเอียดเพิ่มเติม Homepage - CRASC (mdcospace.com) 

image widget
image widget
background image widget