วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จับมือ “UCL” มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ร่วมลงนาม MOU พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์แนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยสู่ระดับสากล กับทางมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เตรียมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายการผลิตแพทย์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในวิชาชีพ และมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการให้กับระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศต่อไป ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จึงก่อให้เกิดแผนการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน และวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (Bioinformatics and Systems Biology)

พระราชทานนาม “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นชื่อของอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย ขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันมีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาทและกำลังใจแก่แพทย์ใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกตัวแพทย์ใหม่ และแพทย์ใช้ทุน เข้าเฝ้าถวายตัว โดยมี แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูรลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เข้าเฝ้าถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยแพทย์ใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายตัว เพื่อเข้าร่วมรับฟังพระราชทานพระโอวาท จำนวนทั้งสิ้น 48 คน