background

ความโปร่งใสของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ๐๑ - โครงสร้าง

  arrow_right_alt
 • ๐๒ - ข้อมูลผู้บริหาร

  arrow_right_alt
 • ๐๓ - อำนาจหน้าที่

  arrow_right_alt
 • ๐๔ - แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  arrow_right_alt
 • ๐๕ - ข้อมูลการติดต่อ

  arrow_right_alt
 • ๐๖ - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  arrow_right_alt

ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

 • ๐๑๐ - แผนดำเนินงานประจำปี

  arrow_right_alt
 • ๐๑๑ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน

  arrow_right_alt
 • ๐๑๒ - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  arrow_right_alt
 • ๐๑๓ - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  arrow_right_alt

การให้บริการ

 • ๐๑๔ - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • ๐๑๕ - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • ๐๑๖ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • ๐๑๗ - E-Service

  arrow_right_alt

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • ๐๑๘ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  arrow_right_alt
 • ๐๑๙ - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย   งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

  arrow_right_alt
 • ๐๒๐ - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  arrow_right_alt

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 • ๐๒๑ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • ๐๒๒ - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • ๐๒๓ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  arrow_right_alt
 • ๐๒๔ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  arrow_right_alt

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ๐๒๕ - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • ๐๒๖ - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • ๐๒๗ - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • ๐๒๘ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  arrow_right_alt

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • ๐๒๙ - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt
 • ๐๓๐ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  arrow_right_alt
 • ๐๓๑ - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • ๐๓๒ - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  arrow_right_alt
 • ๐๓๓ - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  arrow_right_alt

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • ๐๓๔ - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  arrow_right_alt
 • ๐๓๕ - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  arrow_right_alt

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • ๐๓๖ - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  arrow_right_alt
 • ๐๓๗ - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  arrow_right_alt
 • ๐๓๘ - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  arrow_right_alt

แผนป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • ๐๓๙ - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  arrow_right_alt
 • ๐๔๐ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

  arrow_right_alt
 • ๐๔๑ - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  arrow_right_alt
 • ๐๔๒ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  arrow_right_alt
 • ๐๔๓ - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  arrow_right_alt