background

ความโปร่งใสของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

 • O๑ - โครงสร้าง

  arrow_right_alt
 • O๒ - ข้อมูลผู้บริหาร

  arrow_right_alt
 • O๓ - อำนาจหน้าที่

  arrow_right_alt
 • O๔ - แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  arrow_right_alt
 • O๕ - ข้อมูลการติดต่อ

  arrow_right_alt
 • O๖ - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  arrow_right_alt

ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 • O๗ - ข่าวประชาสัมพันธ์

  arrow_right_alt
 • O๘ - Q&A

  arrow_right_alt
 • O๙ - Social Network

  • Facebook : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Chulabhorn Royal Academy

   arrow_right_alt
  • Instagram : chulabhorn.royal.academy

   arrow_right_alt
 • O๑๐ - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  arrow_right_alt

การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

 • O๑๑ - แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  arrow_right_alt
 • O๑๒ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  arrow_right_alt
 • O๑๓ - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  arrow_right_alt
 • O๑๔ - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  arrow_right_alt

การให้บริการ

 • O๑๕ - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • O๑๖ - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • O๑๗ - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • O๑๘ - E-Service

  arrow_right_alt

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 • O๑๙ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • O๒๐ - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • O๒๑ - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  arrow_right_alt
 • O๒๒ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  arrow_right_alt

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O๒๓ - นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • O๒๔ - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • O๒๕ - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • O๒๖ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  arrow_right_alt

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • O๒๗ - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt
 • O๒๘ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt
 • O๒๙ - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O๓๐ - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  arrow_right_alt

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O๓๑ - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  arrow_right_alt
 • O๓๒ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  arrow_right_alt
 • O๓๓ - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  arrow_right_alt

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O๓๔ - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  arrow_right_alt
 • O๓๕ - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt

แผนป้องกันการทุจริต

 • O๓๖ - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  arrow_right_alt
 • O๓๗ - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
  การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน

  arrow_right_alt
 • O๓๘ - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  arrow_right_alt

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 • O๓๙ - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  arrow_right_alt
 • O๔๐ - การขับเคลื่อนจริยธรรม

  arrow_right_alt
 • O๔๑ - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  arrow_right_alt
 • O๔๒ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  arrow_right_alt
 • O๔๓ - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  arrow_right_alt