background

ความโปร่งใสของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน

 • O๗ - แผนยุทธศาสตร์

  arrow_right_alt
 • O๘ - แผนการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

  arrow_right_alt
 • O๙ - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  arrow_right_alt
 • O๑๐ - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  arrow_right_alt

การให้บริการ

 • O๑๑ - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

  arrow_right_alt
 • O๑๒ - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  arrow_right_alt
 • O๑๓ - E-Service

  arrow_right_alt

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

 • O๑๔ - รายการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • O๑๕ - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • O๑๖ - ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  arrow_right_alt
 • O๑๗ - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  arrow_right_alt

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • O๑๘ - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • O๑๙ - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  arrow_right_alt
 • O๒๐ - ประมวลจริยธรรม

  arrow_right_alt
 • O๒๑ - การขับเคลื่อนจริยธรรม

  arrow_right_alt

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

 • O๒๒ - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt
 • O๒๓ - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt
 • O๒๔ - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  arrow_right_alt

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • O๒๕ - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  arrow_right_alt

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O๒๖ - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

  arrow_right_alt
 • O๒๗ - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

  arrow_right_alt
 • O๒๘ - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

  arrow_right_alt
 • O๒๙ - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

  arrow_right_alt

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 • O๓๐ - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

  arrow_right_alt
 • O๓๑ - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

  arrow_right_alt

แผนป้องกันการทุจริต

 • O๓๒ - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  arrow_right_alt
 • O๓๓ - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  arrow_right_alt

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 • O๓๔ - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  arrow_right_alt
 • O๓๕ - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
  หน่วยงาน

  arrow_right_alt