สารจากเลขาธิการ

สารจากเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการมาครบ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยความสำเร็จอย่างดี แม้จะมีความ ท้าทายและอุปสรรคในการดำเนินงาน แต่เราก็ไม่หยุดยั้งที่จะมุ่งไปสู่การเป็นสถาบันระดับโลก ในด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยในด้านเงินทุน การจัดกิจกรรมและการบริจาค เพื่อจัดสร้างและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ รวมไปถึงผู้บริหารและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่เป้าหมายสูงสุดตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธาน และเพื่อสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศให้ดีขึ้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศ เพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความ เป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ให้มีความเป็นเลิศในด้านการศึกษา    การวิจัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย และนำองค์ความรู้นั้นไปแก้ปัญหาได้จริง ควบคู่ไปกับด้านการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีความเป็นเลิศในด้านคุณธรรมและจริยธรรม คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ใจเมตตา    มีความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้อย่างเท่าเทียมแก่ทุกชีวิต และต้องมีความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่ง       อันเดียวกัน ยินดีสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรและส่วนรวมโดยไม่แบ่งแยก เห็นสิ่งใดดี มีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองก็ลงมือทำโดยไม่รอช้า ทั้งหมดนี้เป็นหัวใจหลักในการดำเนินการของราชวิทยาลัย     จุฬาภรณ์ในการสร้างความรู้และคุณธรรมให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่แค่ของคู่กัน เพราะการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้นจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้