ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แนะแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ปีละ ๒ ครั้ง

๖ ก.ค. ๒๕๖๕ | การดู ๓๔๒๑ ครั้ง

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเสริมภูมิเพิ่มการป้องกันให้อยู่กับโรคประจำถิ่น โควิด-๑๙ อย่างปลอดภัย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แนะแนวการฉีดในช่วงการระบาดประจำถิ่นอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง หรือทุก ๖ เดือน ได้แก่ เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม และ มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี (จนกว่าจะมีวัคซีนชนิดอื่น)


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ชนิดโมเดอร์นาและซิโนฟาร์ม สำหรับผู้รับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

- วันจันทร์-วันอาทิตย์ ณ ชั้น ๓ โซน A อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เลือกชนิดวัคซีน
• โมเดอร์นา ราคาเข็มละ ๑,๑๑๐ บาท เด็กอายุ ๖-๑๑ ปี ฉีด ๕๐ ไมโครกรัม ราคาเข็มละ ๕๕๕ บาท
• ซิโนฟาร์ม ราคาเข็มละ ๕๕๐ บาท

สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ พระนักบวช เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ติดต่อพร้อมหลักฐาน)

เลือกฉีดได้ ๓ วิธี
• ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดปกติเต็มโดส (โมเดอร์นา ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อโดส)
• ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular : IM) ขนาดครึ่งโดส (โมเดอร์นา ๕๐ ไมโครกรัมต่อโดส)
• ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal : ID)


* ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลและญาติ ประสงค์จะรับวัคซีนโควิดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ติดต่อแจ้งแพทย์ผู้ให้การรักษาหรือศูนย์การรักษาที่ท่านเข้ารับบริการ


* ประชาชนทั่วไป จองนัดหมายวันเข้ารับวัคซีนได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

image widget


 ติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ที่ 

  ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ Facebook: @CRAVaccineinfocenter โทร. ๑๑๑๘   

background

ปฏิทินกิจกรรม