สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานซิโนฟาร์ม แก่ พอ.สว.

๑ ต.ค. ๒๕๖๔ | การดู ๔๑๔ ครั้ง

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมทั้งทรงเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดในทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.

การนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑๓๔,๔๐๐ โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. รวม ๖๓ จังหวัด ในเดือนสิงหาคมนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานไปยังจังหวัดต่างๆ ที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งหมด ๒๑ จังหวัด จังหวัดละ ๖,๔๐๐ โดส โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. เริ่มทะยอยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๒๓ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนและสร้างภูมิคุ้มกันเร็วที่สุด ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติ

image widget
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มดำเนินการจัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดแรก  โดยจัดฉีดให้แก่ ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดเตียง รวมจำนวน ๙๐ โดส ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ส้ม และที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบุรี ๓ แห่ง รวมทั้งที่บ้านผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๑๒ คน โดยมีสาธารณสุขจังหวัด และทีมแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดเพชรบุรี ให้การบริการฉีดวัคซีน

image widget
image widget
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดตาก, จังหวัดชลบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๖,๔๐๐ โดส โดยมี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นายอำเภอเมืองฯ และผู้เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ รพ.สต.ดงขี้เหล็ก ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ ๒๙​ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นพ.พงศธร สร้อยคีรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจันตคาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ณ จุดฉีดประจำอำเภอประจันตคาม จำนวน ๖๐๖ ราย และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ อีกจำนวน ๓๓ ราย

image widgetวันที่ ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ อสม.และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง พระหรือนักบวช จำนวน ๓,๒๐๐ ราย ตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง ๒๒ อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา โดยหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน ๘๑๗ ราย ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ อสม. และหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวช และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน ๓,๒๐๐ ราย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง พระภิกษุสงฆ์ สัปเหร่อและประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน จำนวน ๔๑๘ ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสตูล สาธารณสุขจังหวัดสตูล ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้นำศาสนา ผู้ด้อยโอกาส และผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลสตูล
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายแพทย์สมภพ สารวนางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท และนายจรูญ ดวงพร สาธารณสุขอำเภอปราสาท จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Team) ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยออกให้บริการ ณ รพ.สต.รันเดง และ รพ.สต.โชคนาสาม ซึ่งมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น ๓๐ ราย และกำหนดแผนการปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ นี้ด้วยวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค โรงพยาบาลประจำอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเชียงราย ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ ผู้นำศาสนา นักบวชในศาสนาต่างๆ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัด บุคคลเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒,๕๐๐ ราย


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔๐๐ คน ณ สมาคมชาวไร่อ้อย ทั้งนี้มีการกระจายวัคซีนไปยังแต่ละอำเภอทั้ง ๑๑ อำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันทั้งจังหวัด นอกจากนี้ได้มอบยาชุดพระราชทาน จำนวน ๕๐ ชุด จากนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน ๒ รายด้วย


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เชียงราย พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ อาสาสมัคร พอ.สว. ยังออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในอีก ๑๑ อำเภอ ใน รพ.แม่สรวย รพ.ขุนตาล รพ.แม่ลาว รพ.เชียงแสน รพ.พญาเม็งราย รพ.พาน รพ.แม่จัน รพ.แม่สาย รพ.เวียงแก่น รพ.เวียงป่าเป้า และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ออกให้บริการในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย โดยให้บริการฉีดวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๓๖ รายวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต และสมาชิก พอ.สว. อำเภอเทพสถิต ออกให้บริการวัคซีนพระราชทาน ณ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ คนพิการและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน ๙๑ ราย และที่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สมาชิก พอ.สว. อำเภอเนินสง่า ออกให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน โดยเน้นฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ ในทุกตำบล จำนวน ๑๕๐ ราย


วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลประทาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประทาย อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา หน่วยราชการในอำเภอประทาย ภาคีเครือข่าย จิตอาสา อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางชาวอำเภอประทาย ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ราย พร้อมกันนี้ได้จัดบริการฉีดวัคซีนที่บ้านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่หน่วยฉีดได้ จำนวน ๑๒ ราย
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดพังงา พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดพังงา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ให้กับชุมชนชาวมอแกน จำนวน ๒๑๒ ราย ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนชุมชนชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา พร้อมกันนี้ได้จัดบริการฉีดวัคซีน ที่บ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่หน่วยฉีดได้ จำนวน ๒ ราย


background

ปฏิทินกิจกรรม